Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Academi Busnes Gogledd Cymru

Academi Busnes Gogledd Cymru

Eisiau tyfu eich busnes?

ae Academi Busnes Gogledd Cymru (ABGC) yn fenter newydd sbon, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), trwy Lywodraeth Cymru.

Nod yr academi yw annog twf busnes a chystadleurwydd ledled y rhanbarth; gan alluogi cyflogwyr ar draws Gogledd Cymru i adnabod a mynd i'r afael ag anghenion hyfforddiant penodol yn eu sefydliad.

Er bod y rhaglen yn edrych ar gynyddu sgiliau a hyrwyddo cyflogaeth ledled Gogledd Cymru, mae'r ABGC wedi'i gynllunio gan eich cadw chi mewn golwg, a chan gydnabod nad yw  ‘un maint yn addas i bawb’.  Caiff y rhaglen ei theilwra ar gyfer eich busnes, gan fynd i'r afael â'ch gofynion unigol yn uniongyrchol.

Cam 1

Mae'r ABGC yn broses ddeublyg.  Yn ystod Cam 1 y fenter, bydd pob cyflogwr yn cael asesiad diagnostig cychwynnol gyda Mentor Busnes.

Bydd y Dadansoddiad Busnes Strategol hwn (DBS), yn tynnu sylw at y meysydd y mae angen sylw arnynt a sicrhau bod anghenion parhaus y sefydliad yn cael eu diwallu.

Cam 2

Yn dilyn yr DBS, mae ail gam y rhaglen yn eich galluogi i weithredu, gan roi mynediad i chi i fodiwlau arbenigol a fydd yn caniatáu i'ch gweithwyr ddysgu'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i ddatblygu ac adeiladu ar eu gwybodaeth, a chanolbwyntio ar sicrhau twf busnes tymor-hir parhausar gyfer eich sefydliad.

Mae'r hyfforddiant sydd ar gael gyda'r ABGC yn wahanol i'r rhan fwyaf o raglenni hyfforddi busnesau, gan ei fod yn cynnig hyfforddiant effeithiol, penodol, byr,  i weddu i holl aelodau'r sefydliad.

Er bod y rhan fwyaf o gyflogwyr yn cydnabod bod hyfforddiant yn hanfodol ar gyfer eu gweithlu, pryder cyffredin yw'r amser a gymerir gan rai cyrsiau hyfforddi, a'r effaith y mae hyn yn ei gael ar weithrediadau busnes.  Mae mwyafrif y modiwlau hyfforddi'n digwydd dros 2-4 diwrnod ac yn lleihau'r effaith ar weithredu bob dydd y busnes.


Os ydych chi'n awyddus i dyfu eich busnes, ac am ddatblygu syniadau a meddwl ffres newydd yn gystal â gwella sgiliau a chymhelliant eich tîm, beth am fanteisio ar yr hyfforddiant sydd ar gael gan ABGC.

I ddarganfod mwy am y rhaglen, gallwch e-bostio l.gough@glyndwr.ac.uk, ewch i wefan ABGCA neu dilynwch Twitter @NWbizacademy am ddiweddariadau.

ABGD
Top