Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Academi Busnes Gogledd Cymru

Academi Busnes Gogledd Cymru

Eisiau tyfu eich busnes?

ae Academi Busnes Gogledd Cymru (ABGC) yn fenter newydd sbon, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), trwy Lywodraeth Cymru.

Nod yr academi yw annog twf busnes a chystadleurwydd ledled y rhanbarth; gan alluogi cyflogwyr ar draws Gogledd Cymru i adnabod a mynd i'r afael ag anghenion hyfforddiant penodol yn eu sefydliad.

Er bod y rhaglen yn edrych ar gynyddu sgiliau a hyrwyddo cyflogaeth ledled Gogledd Cymru, mae'r ABGC wedi'i gynllunio gan eich cadw chi mewn golwg, a chan gydnabod nad yw  ‘un maint yn addas i bawb’.  Caiff y rhaglen ei theilwra ar gyfer eich busnes, gan fynd i'r afael â'ch gofynion unigol yn uniongyrchol.

Cam 1

Mae'r ABGC yn broses ddeublyg.  Yn ystod Cam 1 y fenter, bydd pob cyflogwr yn cael asesiad diagnostig cychwynnol gyda Mentor Busnes.

Bydd y Dadansoddiad Busnes Strategol hwn (DBS), yn tynnu sylw at y meysydd y mae angen sylw arnynt a sicrhau bod anghenion parhaus y sefydliad yn cael eu diwallu.

Cam 2

Yn dilyn yr DBS, mae ail gam y rhaglen yn eich galluogi i weithredu, gan roi mynediad i chi i fodiwlau arbenigol a fydd yn caniatáu i'ch gweithwyr ddysgu'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i ddatblygu ac adeiladu ar eu gwybodaeth, a chanolbwyntio ar sicrhau twf busnes tymor-hir parhausar gyfer eich sefydliad.

Mae'r hyfforddiant sydd ar gael gyda'r ABGC yn wahanol i'r rhan fwyaf o raglenni hyfforddi busnesau, gan ei fod yn cynnig hyfforddiant effeithiol, penodol, byr,  i weddu i holl aelodau'r sefydliad.

Er bod y rhan fwyaf o gyflogwyr yn cydnabod bod hyfforddiant yn hanfodol ar gyfer eu gweithlu, pryder cyffredin yw'r amser a gymerir gan rai cyrsiau hyfforddi, a'r effaith y mae hyn yn ei gael ar weithrediadau busnes.  Mae mwyafrif y modiwlau hyfforddi'n digwydd dros 2-4 diwrnod ac yn lleihau'r effaith ar weithredu bob dydd y busnes.


Os ydych chi'n awyddus i dyfu eich busnes, ac am ddatblygu syniadau a meddwl ffres newydd yn gystal â gwella sgiliau a chymhelliant eich tîm, beth am fanteisio ar yr hyfforddiant sydd ar gael gan ABGC.

I ddarganfod mwy am y rhaglen, gallwch e-bostio l.gough@glyndwr.ac.uk, ewch i wefan ABGCA neu dilynwch Twitter @NWbizacademy am ddiweddariadau.

ABGD
Top