GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Lleoliadau Ymarfer Uwch

Lleoliadau Ymarfer Uwch

Mae'r modiwl lleoliad Ymarfer Uwch yn chwarae rhan bwysig yn ymdrechion y brifysgol i gynyddu cyflogadwyedd a darparu ystod fwy amrywiol o sgiliau a phrofiadau i raddedigion. Mae hefyd yn gyfle inni godi ymwybyddiaeth ymhlith cyflogwyr o sut y gall cyfraniadau gan ein myfyrwyr lleoliad arwain at ymgysylltu o fudd i'r ddwy ochr ac agor deialog ar gyfer cydweithredu pellach rhwng diwydiant a phrifysgol.

Un o'r manteision mawr i'n myfyrwyr gael eu lleoli yn eich busnes yw eu bod yn cael cyfle i brofi amgylcheddau busnes go iawn a chyfle i ddangos eu sgiliau a'u gwybodaeth mewn amgylchedd ymarferol, gan gyfrannu at eich busnesau a dysgu oddi wrthynt. P'un a yw'n mynychu cyfarfodydd, yn casglu ymchwil i'r farchnad, yn datblygu datrysiadau busnes yn y byd go iawn neu'n dadansoddi ffigurau diweddar - bydd cyfrannu at sefydliad go iawn a chyfathrebu â staff yn cyfoethogi eu profiadau y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth.

Er ein bod yn croesawu lleoliadau sy'n cynnwys myfyrwyr yn bresennol yn gorfforol yn y gweithle, rydym yn ymwybodol bod llawer o gwmnïau wedi newid i weithio o bell oherwydd y pandemig. Os yw hyn yn wir am eich cwmni, gofynnwn ichi ystyried ymgysylltu â'n myfyrwyr mewn lleoliad rhithwir. Ers mis Medi y llynedd, mae ein myfyrwyr wedi bod yn gweithio’n weithredol gyda thechnoleg cyfathrebu ar-lein trwy gyflwyno ein cyrsiau o bell ac felly byddant yn gallu addasu’n hawdd i weithio ar-lein.

Os bydd angen unrhyw wybodaeth pellach arnoch, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â'r Tm Menter yn uniongyrchol trwy enterprise@glyndwr.ac.uk

Rydym hefyd yn croesawu diddordeb cychwynnol hyd yn oed os na all eich cwmni ddarparu lleoliad ar gyfer y garfan gychwynnol hon o fyfyrwyr ond gallwch o bosib ystyried carfannau yn y dyfodol.

Crynodeb o'r rhaglen leoli

  • Cyrsiau meistr: Busnes, Peirianneg a Chyfrifiadura (gweler isod am is-ddisgyblaethau penodol)
  • Hyd y lleoliad: 12 wythnos / 20 awr yr wythnos = cyfanswm o 240 awr (mae rhywfaint o hyblygrwydd o ran lledaenu nifer yr oriau dros gyfnod hirach o amser)
  • Dyddiad cau ar gyfer cadarnhau lleoliad: 26/04/21
  • Dyddiad cychwyn y garfan gyntaf: 27/09/21

Mewnbwn gan Swyddog Dysgu sy'n Gysylltiedig â Gwaith Glyndŵr

  • Sicrhau fod y myfyriwr yn cymryd rhan mewn gweithgaredd gwaith sy'n gysylltiedig â'u gradd Meistr
  • Cymeradwyo dogfennaeth berthnasol, gan gynnwys log lleoliad gwaith bob pythefnos y myfyriwr
  • Sicrhau iechyd a diogelwch yn y gwaith

Nid oes angen goruchwyliaeth na mentora cyson ar ein myfyrwyr ar leoliad, ond byddem yn gofyn i ddarparwyr lleoliad lofnodi logiau lleoliad bob pythefnos sy'n ymwneud â'r gwaith y maent wedi'i wneud. Er nad oes unrhyw dâl ariannol ynghlwm, rydym yn gwerthfawrogi y byddwch yn buddsoddi amser a llafur i letya ein myfyrwyr lleoliad ac rydym yn hyderus y bydd eu mewnbwn gwaith, er yn y tymor byr, yn gyfraniad cadarnhaol i'ch cwmni.


Cyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd: Rhaglenni Busnes:

MBA gydag Ymarfer Uwch
MBA Marchnata gydag Ymarfer Uwch
MBA Rheoli Adnoddau Dynol gydag Ymarfer Uwch
MBA Cyllid gydag Ymarfer Uwch
MBA Rheoli Prosiect gydag Ymarfer Uwch
MBA Rheoli Gofal Iechyd gydag Ymarfer Uwch
MBA Entrepreneuriaeth gydag Ymarfer Uwch

Cyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Pheirianneg: Rhaglenni Peirianneg:

MSc Peirianneg (Awyrennol) gydag Ymarfer Uwch
MSc Peirianneg (Gweithgynhyrchu Mecanyddol) gydag Ymarfer Uwch
MSc Peirianneg (Modurol) gydag Ymarfer Uwch
MSc Peirianneg (Deunyddiau Cyfansawdd) gydag Ymarfer Uwch
MSc Peirianneg (Ynni Adnewyddadwy a Chynaliadwy) gydag Ymarfer Uwch
MSc Peirianneg (Trydanol ac Electronig) gydag Ymarfer Uwch
MSc Peirianneg (Mecatroneg) gydag Ymarfer Uwch
MSc mewn Technoleg System Awyrennau Di-griw gydag Ymarfer Ymlaen Llaw

Rhaglenni Cyfrifiadura: MSc Rhwydweithio Cyfrifiaduron gydag Ymarfer Uwch

MSc Cyfrifiadureg gydag Ymarfer Uwch
MSc Cyfrifiadura gydag Ymarfer Uwch
MSc Seiberddiogelwch gydag Ymarfer Uwch
MSc Datblygu Gêm Gyfrifiadurol gydag Ymarfer Uwch
MSc Gwyddor Data a Dadansoddeg Data Mawr gydag Ymarfer Uwch

Top