GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth

Beth yw KTP?

Mae Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn rhaglen ledled y DU, sy'n cael ei hariannu'n rhannol gan Lywodraeth a'r Bwrdd  Strategaeth Technoleg, sy'n galluogi sefydliadau i wella eu gallu i gystadlu, eu cynhyrchedd a'u perfformiad.

Gall y prosiect y cytunwyd arno amrywio o ran amser rhwng 12 mis a 3 blynedd, a gall amrywio o ran ei hyd yn dibynnu ar anghenion y busnes. Nod cyffredinol y rhaglen KTP yw helpu sefydliadau i wneud newidiadau sylweddol o bwys mewn meysydd y maent wedi'u nodi fel rhai blaenoriaeth uchel.

Mae KTP wedi gweithio gyda thros 3,000 o sefydliadau. O weithgynhyrchu i ddylunio, cynaliadwyedd i farchnata; gall unrhyw sector busnes, gan gynnwys y trydydd sector a sefydliadau'r sector cyhoeddus, fel y GIG, gymryd rhan. Gall busnesau o bob maint gymryd rhan hefyd, o ficro-fusnesau i fentrau mawr. 

Pam dewis Prifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam enw da iawn am gyflwyno prosiectau KTP o safon. Ers i ni drosglwyddo i statws y Brifysgol yn 2008, rydym wedi cefnogi mwy na 40 o gwmnïau ar draws y rhanbarth i gyflawni eu nodau drwy brosiect KTP.

Mae gan Glyndwr Wrecsam arbenigedd mewn ystod eang o feysydd ac hyd yn hyn mae wedi cydweithio mewn prosiectau sy'n ymwneud â: Datblygiad TG, Cemeg, Gwyddoniaeth Deunyddiau, Peirianneg, Marchnata, Diwydiannau Creadigol a llu o ddisgyblaethau eraill.


Oes gennych syniad am KTP? Eisiau mwy o wybodaeth?

Cysylltwch â'n cynghorydd KTP penodol, Laura Gough ar 01978 293997 neu e-bostiwch enterprise@glyndwr.ac.uk

Am ragor o gyfarwyddyd ar sut i wneud cais am KTP, edrychwch ar wefan gov.uk am ragor o wybodaeth   

“Roedd y cynllun KTP yn llwyfan ardderchog ar gyfer datblygu ein strategaeth brandio. Roedd yr ymagwedd gydweithredol yn hynod effeithiol wrth gymysgu'r creadigrwydd a gynigir gan y Cyswllt a'r Sylfaen Wybodaeth gyda'n harbenigedd ein hunain yn y diwydiant. Bydd ein proffil ar-lein gwell a'n hymwybyddiaeth frand well yn cefnogi ein strategaethau twf mewn sectorau marchnad newydd a'r rhai sy'n bodoli eisoes."

Gareth P. Jones, Goruchwyliwr Cwmni, Setter & Associates Cyf

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythy
Top