GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth

Beth yw KTP?

Mae Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn rhaglen ledled y DU, sy'n cael ei hariannu'n rhannol gan Lywodraeth a'r Bwrdd  Strategaeth Technoleg, sy'n galluogi sefydliadau i wella eu gallu i gystadlu, eu cynhyrchedd a'u perfformiad.

Gall y prosiect y cytunwyd arno amrywio o ran amser rhwng 12 mis a 3 blynedd, a gall amrywio o ran ei hyd yn dibynnu ar anghenion y busnes. Nod cyffredinol y rhaglen KTP yw helpu sefydliadau i wneud newidiadau sylweddol o bwys mewn meysydd y maent wedi'u nodi fel rhai blaenoriaeth uchel.

Mae KTP wedi gweithio gyda thros 3,000 o sefydliadau. O weithgynhyrchu i ddylunio, cynaliadwyedd i farchnata; gall unrhyw sector busnes, gan gynnwys y trydydd sector a sefydliadau'r sector cyhoeddus, fel y GIG, gymryd rhan. Gall busnesau o bob maint gymryd rhan hefyd, o ficro-fusnesau i fentrau mawr. 

Pam dewis Prifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam enw da iawn am gyflwyno prosiectau KTP o safon. Ers i ni drosglwyddo i statws y Brifysgol yn 2008, rydym wedi cefnogi mwy na 40 o gwmnïau ar draws y rhanbarth i gyflawni eu nodau drwy brosiect KTP.

Mae gan Glyndwr Wrecsam arbenigedd mewn ystod eang o feysydd ac hyd yn hyn mae wedi cydweithio mewn prosiectau sy'n ymwneud â: Datblygiad TG, Cemeg, Gwyddoniaeth Deunyddiau, Peirianneg, Marchnata, Diwydiannau Creadigol a llu o ddisgyblaethau eraill.


Oes gennych syniad am KTP? Eisiau mwy o wybodaeth?

Cysylltwch â'n cynghorydd KTP penodol, Laura Gough ar 01978 293997 neu e-bostiwch enterprise@glyndwr.ac.uk

Am ragor o gyfarwyddyd ar sut i wneud cais am KTP, edrychwch ar wefan gov.uk am ragor o wybodaeth   

“Roedd y cynllun KTP yn llwyfan ardderchog ar gyfer datblygu ein strategaeth brandio. Roedd yr ymagwedd gydweithredol yn hynod effeithiol wrth gymysgu'r creadigrwydd a gynigir gan y Cyswllt a'r Sylfaen Wybodaeth gyda'n harbenigedd ein hunain yn y diwydiant. Bydd ein proffil ar-lein gwell a'n hymwybyddiaeth frand well yn cefnogi ein strategaethau twf mewn sectorau marchnad newydd a'r rhai sy'n bodoli eisoes."

Gareth P. Jones, Goruchwyliwr Cwmni, Setter & Associates Cyf

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr
Top