Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Cyfarfod myfyrwyr a chefnogi cyflogadwyedd

Yma yng Nghanolfan Yrfaoedd Prifysgol Glyndŵr, rydym yn canolbwyntio’n bennaf ar gyflogadwyedd ein myfyrwyr a’n graddedigion ac mae gennym lawer o gyflogwyr sy’n cyfrannu yn uniongyrchol at hyn gyda’u gwybodaeth a’u harbenigedd. meet students welsh with pic

Os ydych yn gorff bach, canolig neu fwy, rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad i’r sesiynau dysgu datblygiad gyrfaol a gynhelir gennym. Mae gennym ystod eang o bynciau galwedigaethol, felly beth bynnag fo eich sector, rydym yn eich gwahodd i gyfrannu. Mae myfyrwyr wir yn gwerthfawrogi profiad a’r cyngor a’r awgrymiadau y gallant eu cynnig.

Sut mae cyflogwyr yn cyfrannu trwy’r Ganolfan Yrfaoedd

  • Rhannu gwybodaeth am yr hyn y mae cyflogwyr yn edrych amdano mewn CVs, ceisiadau neu gyfweliadau
  • Cymryd rhan flaenllaw mewn ymarfer grŵp am gyflogadwyedd fel rhan o sesiwn Dysgu Datblygiad Gyrfaol
  • Rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr am realiti gweithio yn eich sector a sut y gallant lwyddo
  • Gosod stondin wybodaeth am weithio yn eich diwydiant – a recriwtio staff newydd o bosib yr un adeg

Mae’r rhestr yn ddibendraw. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, ni waeth pa mor fawr neu fach y mae eich cyfraniad yn debygol o fod, rydym bob amser yn falch o drafod.

Beth mae cyflogwyr yn ei ddweud am weithio gyda rhaglenni a digwyddiadau Dysgu Datblygiad Gyrfaol ym Mhrifysgol Glyndŵr

Rwyf yn ddiolchgar iawn i bawb a edrychodd ar fy ôl i ac am drefnu’r ymweliad [â’r Digwyddiad Dyfodol Creadigol]
Glen Bertram, Rheolwr y BBC, Adnoddau Cynhyrchu

Diolch am fy ngwahodd i siarad yn y Digwyddiad Dyfodol Creadigol; roedd yn fraint ac yn anrhydedd a mwynheais fy hun yn fawr. Roeddwn yn falch iawn fod y myfyrwyr yn fwy na bodlon i gymryd rhan yn yr hwyl a’r sbri. Mae gennych griw gwych o fyfyrwyr yn y Brifysgol a dymuniadau gorau iddynt yn yr wythnosau, misoedd a blynyddoedd sydd i ddod.
Joanna Kinch, Cyfarwyddwraig Kinchprint

Mwynheais siarad â’r myfyrwyr yn fawr…roedd y diwrnod yn brofiad gwerthfawr iawn i ni yn y theatr oherwydd yn sgil siarad gyda’r myfyrwyr rydym wedi sylweddoli hwyrach fod yna ffyrdd eraill y gallwn helpu ar lefel ymarferol.”
Anne Plenderleith, Cynhyrchydd Addysg, Clwyd Theatr Cymru

Mwynheais [gymryd rhan yn y Digwyddiad Dyfodol Creadigol]. Cefais atborth clên gan fyfyrwyr wedyn trwy Twitter a gwerthu ambell beth o fy siop hefyd.”
Jonathan Edwards, Darlunydd Llawrydd

Cyfleoedd eraill ar gyfer cyflogwyr

  • Gallai fod gennych ddiddordeb mewn rhai o’r cyfleoedd noddi yr ydym yn eu cynnig
  • Mae gennym hefyd lawer o gyfleoedd eraill i’ch corff elwa o weithio gyda ni, megis rhaglenni profiad gwaith a chymhorthdal GO Wales a hysbysu eich swyddi trwy’r Siop Swyddi (hyperlink to those pages).

Cysylltwch â’r Ganolfan Yrfaoedd ar 01978 293240 neu ebostiwch careerscentre@glyndwr.ac.uk.

Top