Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Datblygiad Proffesiynol

Datblygiad Proffesiynol

Mae Prifysgol Glyndŵr yn credu'n gryf mewn gwneud gwahaniaeth i'w chymuned fusnes. Mae'r byd heriol heddiw'n cael ei ddiffinio gan lefel anhygoel o gystadlu byd-eang, ond hefyd gan gydweithio a rhwydweithio cymdeithasol nas cafwyd yn hanesyddol. I gael ein gweld yn berthnasol i fusnes mae angen inni rhoi'r offer hanfodol iddynt gael mantais gystadleuol. Mae hefyd angen hyrwyddo cymuned o bartneru effeithiol a rhannu gwybodaeth.

Credwn mewn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar bobl i wireddu eu gwir botensial yn eu dewis yrfa. Rydym yn defnyddio sgenarios ymarferol a gwersi bywyd go-iawn i baratoi myfyrwyr, gweithwyr cyflogedig a sefydliadau at yr heriau sy'n newid yn gyson y byddant yn eu hwynebu.

Credwn fod unrhywbeth yn bosibl os oes gennych yr ewyllys i wneud iddo ddigwydd!

 

Datblygiad Proffesiynol

Credwn mewn arfogi pobl â'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu gwir botensial yn eu dewis yrfa. Rydym yn defnyddio sgenarios ymarferol a gwersi bywyd go-iawn i baratoi myfyrwyr, gweithwyr a sefydliadau ar gyfer yr heriau sy'n newid o hyd y byddant yn eu hwynebu.

Credwn bod unrhywbeth yn bosibl os oes gennych yr ewyllys i wneud iddo ddigwydd!

 

Am wybodaeth am y cyrsiau ôl-raddedig eraill cliciwch yma.

Yn y cyfnod economaidd anodd hwn mae'n hanfodol bod sefydliadau yn rhagori ar y gystadleuaeth. Mae staff sydd wedi eu hyfforddi'n dda'n yn gallu cyfrannu'n well at lwyddiant y sefydliad.

Os nad ydych chi'n gallu cael hyd i gwrs rydyn ni eisoes yn ei gynnig sy'n bodloni'ch anghenion penodol eich hun, gallwn ni edrych ar ffyrdd y gallwn gefnogi'ch anghenion datblygu gweithlu drwy ddatblygu cyrsiau pwrpasol, sydd wedi eu teilwra at eich anghenion penodol gan ddefnyddio ein harbenigedd.

Dyma rai enghreifftiau o'r cyrsiau pwrpasol rydyn ni wedi eu creu ar gyfer busnesau eisoes. Cliciwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth:

 

Addressing and managing performance issues

Business language for effective communication

Customer Service Training

CV Writing & Interview Techniques

Develop your star team

Hydraulics training course 

Managing People and Performance

Machine shop practices 

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau pwrpasol, anfonwch e-bost i in-business@glyndwr.ac.uk

Dywedwch wrthym sut y gallwn ni eich helpu chi a'ch busnes?

Rydyn ni'n gwybod bod gan wahanol sefydliadau anghenion a heriau gwahanol. Rydyn ni'n addo i wneud popeth y gallwn ni i helpu, mewn unrhyw ffordd y gallwn ni. Hyd yn oes os bydd hynny'n golygu cael hyd i rywun arall. Byddwn ni'n mynd i'r afael â'r anghenion sydd gan bobl, nid yr anghenion rydyn ni'n meddwl sydd ganddyn nhw. Byddwn ni'n gwrando a byddwn ni'n gweithredu. Wrth wneud hyn, bydd ein partneriaid busnes yn ffynnu a llwyddo. Dyma ein gweledigaeth.  Cymerwch ychydig o funudau i roi adborth inni ar sut y gallwn ni helpu'ch busnes yn well.  
Diolch yn fawr,
Tîm Busnes Prifysgol Glyndŵr

 
Enw
Enw'r cwmni
Swydd
Diwydiant
Cyfeiriad
Cod Post
Ebost
Ffôn
Gwefan
Pa gynnyrch neu wasanaethau gallwn ni eu cynnig i'ch helpu chi a'ch busnes? Hyd yn oes os nad ydyn ni'n cynnig cynnyrch neu wasanaeth, rhowch wybod inni ac os gallwn ni n helpu, byddwn ni'n gwneud!  
Ticiwch i blwch i gadarnhau eu bod nhw'n fodlon derbyn gohebiaeth gan Brifysgol Glyndwr

 

Cliciwch y botwn Cyflwyno i anfon eich adborth.

 

 

 

Cedwir yr holl wybodaeth yn gyfrinachol ac mae at ddefnydd y sefydliad yn unig. Ni chaiff ei hanfon at unrhyw 3ydd parti

Meddwl am gael cymhwyster newydd? Gallech fod yn gymwys i gael cyllid.

Un o'r prif rwystrau i ennill cymwysterau, i fynd yn ôl i ymgymryd ag astudiaethau pellach neu i wella sgiliau eich gweithlu yw'r gost. Er ein bod i gyd yn cydnabod yr angen a'r manteision a ddaw o gymryd rhan mewn hyfforddiant, gall fod yn anodd i godi'r arian angenrheidiol.

Dyma lle y gall y Tîm InBusiness eich helpu. Mae amrywiaeth o gyfleoedd ariannu ar gael ac rydym yn ymdrechu i hysbysu aelodau ein rhwydwaith am yr wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sydd ar gael. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01978 293985 neu e-bostiwch in-business@glyndwr.ac.uk

Rhaglen Datblygu'r Gweithlu

Mae'r cynllun hwn yn caniatáu i fusnesau sydd â mwy na 10 o staff fanteisio ar gymorth i ddatblygu eu busnes a mynd i'r afael ag anghenion hyfforddi. Mae'r cymorth hwn yn bennaf ar gyfer busnesau y mae eu cwsmeriaid yn fusnesau eraill.

O dan y cynllun byddai'r busnes yn gweithio gydag un o'n cynghorwyr Datblygu'r Gweithlu. Nid oes tâl am y gwasanaeth hwn. 

Byddai rôl yr ymgynghorydd yn cynnwys :

 • Adolygu'r strategaeth gweithlu i sicrhau y bydd yr hyfforddiant a datblygiad staff yn cefnogi'n effeithiol brif amcanion y cynllun busnes.
 • Nodi'r gofynion hyfforddi a datblygu trwy gynllun datblygu sgiliau y cytunwyd arno.
 • Adolygu opsiynau'r ddarpariaeth drwy ddarparu gwasanaeth broceru sgiliau gan gynnwys cyflwyniadau i'r rhwydwaith o ddarparwyr lleol, gan gynnwys Sefydliadau Addysg Bellach ac Uwch, a thrwy ddarparu cymorth parhaus, yn ôl yr angen, er mwyn cynorthwyo gweithredu'r cynllun datblygu sgiliau.

Mae'r hyfforddiant sy'n cael ei ddiffinio yn y cynllun datblygu yn cael ei gefnogi gan cyfraniad o 50%. Mae hyn yn cael ei ad-dalu i'r busnes ar ôl i'r gweithgaredd hyfforddi gael ei gwblhau.

Nid yw busnesau yn cael eu cyfyngu o ran pa ddarparwyr hyfforddiant y gallant eu defnyddio o dan y cynllun hwn.

Cynllun Uniongyrchol Datblygu'r Gweithlu 

Mae'r cynllun yn caniatáu i fusnesau i gael cyllid o 50% tuag at gost hyfforddiant o fewn cyfyngiadau penodol:-

 • Hyd at uchafswm o £1,000 tuag at y gost o hyfforddiant cyffredinol.
 • Hyd at uchafswm o £2,000 tuag at y gost o hyfforddiant Arweinyddiaeth a Rheolaeth penodol.

Gellir ystyried ceisiadau i gefnogi hyfforddiant nad yw'n cynrychioli gofyniad cyfreithiol statudol.

Nid yw busnesau yn cael eu cyfyngu o ran pa darparwyr hyfforddiant y gallant eu defnyddio dan y cynllun hwn.

Gweithdai Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Trwy'r cynllun hwn, gall busnesau gael lleoedd cymorthdaledig ar weithdai Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfradd o 70%.

Mae'r gweithdai hyn yn cael eu cyflwyno gan 12 o ddarparwyr hyfforddiant dan gontract sydd wedi eu gwasgaru ar hyd a lled Cymru.

Mae mentrau bach a chanolig (SMEs) yn derbyn cymhorthdal ​​o 70% tuag at gost y rhaglen, tra bod cwmnïau mawr yn derbyn 50% o gymhorthdal ​​sy'n lleihau'r gost yn sylweddol.

Mae Gweithdai ar Lefel Weithredol (hyd at ac yn cynnwys NQF lefel 4) yn costio £140 y pen y dydd - hynny yw byddai busnesau bach a chanolig oedd yn derbyn y cymhorthdal ​​o 70% yn talu £42 y pen y dydd. Mae gweithdai ar Lefel Strategol (NQF lefel 5 ac uwch) yn costio £190 y pen y dydd - hynny yw byddai busnesau bach a chanolig oedd yn derbyn y cymhorthdal ​​o 70% yn talu £57 y pen y dydd.

Mae busnesau bach a chanolig yn cael eu diffinio yn fusnesau sy'n cyflogi llai na 250 o staff ac sydd â throsiant o lai na 50m Ewro.

LANTRA –Cronfa Arweinyddiaeth y Sector

Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig rhaglenni hyfforddiant cymorthdaledig i'r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru. Mae Lantra, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer Diwydiannau Tir ynghyd â Phobl yn Gyntaf, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfermanwerthu, lletygarwch ac arlwyo, yn rheoli prosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop, Llywodraeth Cymru, sy'n galluogi cyflogwyr i gael cyllid hyd at 70% i hyfforddi staff.

Dan arweiniad fusnesau, gall hyfforddiant gael ei gyflwyno mewn:

 • Cefnogi busnes
 • E-farchnata
 • Dylunio gwefannau
 • Optimeiddio Peiriannau Chwilio
 • Gwerthu a Gwasanaethau i Gwsmeriaid
 • Entrepreneuriaeth a chymorth i ficro-fusnesau 
 • Arwain a Rheoli

I gael gwybod mwy am yr ystod o gyrsiau Lantra sydd ar gael, cysylltwch â Phrifysgol Glyndŵr ar: 01978 293997 neu e-bostiwch: inbusiness@glyndwr.ac.uk

Lantra - Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn y Sector Amaethyddiaeth a Diwydiannau'r Tir

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi ennill statws darparwr cymwys i gyflenwi cyrsiau Rheolaeth ac Arweinyddiaeth Lantra. Bydd cwmnïau cymwys yn gallu derbyn hyfforddiant lle bydd 70% o'r gost yn cael ei thalu gan gyllid.

Fel darparwr cymeradwy o gyrsiau Rheolaeth ac Arweinyddiaeth Lantra, mae Prifysgol Glyndŵr yn gallu cynnig y cyrsiau canlynol:

 • Dyfarniad Lefel 4 mewn Egwyddorion arweinyddiaeth a rheolaeth mewn sefydliad a arweinir gan aelodau
 • Dyfarniad Lefel 4 mewn Egwyddorion Llywodraethu Corfforaethol yn y sector tir
 • Dyfarniad Lefel 5 mewn Marchnata Perthynas Cwsmeriaid mewn busnesau tir
 • Dyfarniad Lefel 5 mewn Ymwybyddiaeth Ariannol i Reolwyr mewn busnesau tir
 • Dyfarniad Lefel 5 mewn Egwyddorion Marchnata ar gyfer Rheolwyr mewn busnesau tir
 • Diploma Lefel 5 mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn lleoliadau tir

I gael gwybod mwy am yr amrywiaeth o gyrsiau Rheolaeth ac Arweinyddiaeth Lantra sydd ar gael cysylltwch â Phrifysgol Glyndŵr ar: 01978 293997 neu e-bostiwch: inbusiness@glyndwr.ac.uk

Mae Prifysgol Glyndŵr yn awr yn cymryd archebion am y cyrsiau canlynol:

 • Dyfarniad Lefel 5 mewn Ymwybyddiaeth Ariannol i Reolwyr mewn busnesau tir
 • Diploma Lefel 5 mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn lleoliadau tir
 • Dyfarniad Lefel 4 mewn Egwyddorion arweinyddiaeth a rheolaeth mewn sefydliad a arweinir gan aelodau
 • Dyfarniad Lefel 5 mewn Egwyddorion Marchnata ar gyfer Rheolwyr mewn busnesau tir

I gael gwybod mwy am yr amrywiaeth o gyrsiau Rheolaeth ac Arweinyddiaeth Lantra sydd ar gael neu i wela a fyddai'ch busnes chi'n gymwys i gael cyllid cysylltwch â Phrifysgol Glyndŵr ar: 01978 293997 neu e-bostiwch: inbusiness@glyndwr.ac.uk

Top