GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Canolfannau Trosglwyddo Gwybodaeth Gogledd Cymru

Canolfannau Trosglwyddo Gwybodaeth Gogledd Cymru

Beth yw hyn?

Mae prosiect Canolfannau Trosglwyddo Gwybodaeth Gogledd Cymru (CTGGC) yn fenter a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) i hyrwyddo'r cymorth sydd ar gael i fusnesau gan brifysgolion a cholegau addysg bellach y rhanbarth.

Dwy ganolfan rithwir ydynt; un yn canolbwyntio ar ogledd-ddwyrain Cymru a'r llall ar ogledd-orllewin Cymru. Maent yn dwyn ynghyd arbenigedd y pedwar prif sefydliad addysg bellach ac addysg uwch yn y rhanbarth ac yn hwyluso cymorth i fusnesau lleol.  Y pedwar sefydliad dan sylw yw Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (arweinydd y prosiect) a Choleg Cambria yn y gogledd-ddwyrain, a Phrifysgol Bangor a Choleg Llandrillo Menai yn y gogledd-orllewin.

Mae Trosglwyddo Gwybodaeth yn derm cyffredinol am gyfnewid gwybodaeth (er enghraifft drwy bobl, gwybodaeth, data, neu ddefnyddio cyfleusterau ac offer technegol) rhwng partneriaid cydweithredol.  Bydd yn cael ei ddefnyddio'n aml i ddisgrifio'r gweithio mewn partneriaeth rhwng prifysgolion a cholegau ar un llaw, a rhwng diwydiant a chyrff eraill yn y sector preifat neu gyhoeddus ar y llaw arall.

Sut allwn ni eich helpu?

Mae toreth o arbenigedd ar gael ym mhrifysgolion a cholegau gogledd Cymru. Gyda 24 o gampysau a lleoliadau yn ymestyn o Ynys Môn yn y gorllewin i Lannau Dyfrdwy yn y dwyrain, a chwmpas byd-eang, mae gennym rywbeth i'w gynnig i bob busnes. Beth bynnag fo'r mater rydych eisiau cymorth gydag ef, bydd gennym rywun a fydd yn gallu helpu neu a fydd yn gwybod i ble y dylid eich cyfeirio.  O gymorth ymgynghorol byrdymor i hyfforddiant wedi'i deilwra a phrosiectau cydweithredol sylweddol ar ymchwil ac arloesi, rydym yma i helpu.

Bydd prosiect CTGGC yn trefnu nifer o ddigwyddiadau fel ei bod yn rhwydd i fusnesau ddod i wybod pa gymorth a gwybodaeth arbenigol sydd ar gael iddynt, a bydd yn ymweld â busnesau i drafod yn benodol sut y gall y prosiect eu helpu i gael gafael ar yr arbenigedd sydd ei angen arnynt i dyfu eu busnes.

Talebau CTGGC

Drwy brosiect CTGGC, bydd gwerth £500 i £1,500 o dalebau ar gael i fusnesau cymwys.  Mae'r talebau yno i'ch helpu i bennu cwmpas prosiect arloesi neu fel cyllid sbarduno ar gyfer gwaith ymchwil a datblygu ar y cyd. Maent ar gael i fusnesau o bob maint, sydd wedi'u lleoli yng ngogledd Cymru ac yn awyddus i feithrin partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth â phrifysgolion a cholegau addysg bellach lleol. 

Arbenigedd

Mae gan bob un o'r pedwar sefydliad dimau cymorth busnes pwrpasol ar gyfer hyn. Gallwn helpu gyda bron bob mater busnes y dewch ar ei draws, boed yn ymchwil i'r farchnad, datblygu cynnyrch, sganio'r gorwel, datrys problemau, arloesi technolegol, cynllunio strategol, datblygu effaith gymdeithasol a chyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol; gwella cynaliadwyedd.  

I ddechrau, byddwn yn sgwrsio gyda chi ac yn dod i wybod mwy am y busnes a'r math o gymorth sydd ei angen arnoch: ar ôl gwneud hynny, gallwn awgrymu'r ffynhonnell gymorth orau o blith partneriaid y prosiect a'r mecanwaith mwyaf priodol.  Mae rhestr helaeth o gymorth y gallwn ei gynnig, ochr yn ochr ac yn ychwanegol at CTGGC, gan gynnwys:

  • Prosiectau myfyrwyr
  • Ymgynghoriaeth
  • Hyfforddi a datblygu
  • Partneriaethau SMART
  • Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth

Y partneriaid

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Yn ddiweddar, roedd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn dathlu deng mlynedd ers iddi ddod yn brifysgol. Mae ei hanes yn dyddio'n ôl i 1887 pan sefydlwyd Ysgol Gwyddoniaeth a Chelf Wrecsam mewn ymateb i'r galw am weithlu tra medrus ar gyfer asgwrn cefn diwydiannol gogledd-ddwyrain Cymru. Mae'r un cymeriad yn parhau yno ac mae'r Brifysgol bellach yn addysgu ac yn ymchwilio ym meysydd peirianneg, gwyddoniaeth, technoleg, y celfyddydau a gofal iechyd.

Coleg Cambria

Mae Coleg Cambria yng ngogledd-ddwyrain Cymru yn un o golegau mwyaf y Deyrnas Unedig, gyda thros 7,000 o fyfyrwyr amser llawn ac 20,000 o ddysgwyr rhan-amser, ac incwm blynyddol sy'n fwy na £65 miliwn. 

Crëwyd Coleg Cambria pan unodd Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl, Wrecsam ym mis Awst 2013. Mae gan y Coleg chwe champws wedi'u lleoli yn Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych, ac mae'n cynnig un o'r portffolios cwricwlwm ehangaf a geir gan unrhyw goleg yng Nghymru, gan addysgu rhaglenni o lefel cyn mynediad i lefel 7.

Prifysgol Bangor

Sefydlwyd Prifysgol Bangor ym 1884 ac mae ganddi draddodiad hir o ragoriaeth academaidd a ffocws cryf ar brofiad myfyrwyr. Ar hyn o bryd, mae oddeutu 11,000 o fyfyrwyr yn astudio yn y Brifysgol, ac mae 650 o staff addysgu yn gweithio mewn 23 o ysgolion academaidd.

Yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, mae Prifysgol Bangor ymhlith y 40 gorau yn y Deyrnas Unedig am ymchwil* Roedd y Fframwaith yn cydnabod bod mwy na thri chwarter ymchwil Bangor naill ai'n arwain y ffordd yn fyd-eang neu'n rhagorol ar lefel ryngwladol, sy'n uwch na'r cyfartaledd ar gyfer prifysgolion y Deyrnas Unedig.

Coleg Llandrillo Menai

Mae Grŵp Llandrillo Menai, a ffurfiwyd ym mis Ebrill 2012, yn sefydliad ambarél sydd wedi'i ffurfio o dri choleg - Coleg Llandrillo, Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai. Mae'n darparu cyrsiau i oddeutu 34,000 o fyfyrwyr ar draws deuddeg o gampysau yng ngogledd Cymru.

Pwyntiau cyswllt y prosiect

Gogledd-ddwyrain Cymru: Prifysgol Glyndŵr Wrecsam - Peter Hooper 01978 293558 peter.hooper@glyndwr.ac.uk

Gogledd-orllewin Cymru: Prifysgol Bangor - Tudur Williams 01248 388492 t.t.williams@bangor.ac.uk

Canolfannau Trosglwyddo Gwybodaeth Gogledd Cymru
Top