GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Ymdopi ag iselder yn y brifysgol

Ymdopi ag iselder yn y brifysgol

Mae pobl yn aml yn siarad am eu cyfnod yn y brifysgol fel ‘amser gwych’ – gan gofio'r holl atgofion melys, yr achlysuron cymdeithasol a'r holl ffrindiau newydd a wnaethon nhw.

Mae'n wir y gall yr holl waith caled rydych chi'n ei wneud roi boddhad ond mae hefyd yn achosi blinder, rydych chi oddi cartref ac fel arfer yn brin o arian y rhan fwyaf o'r amser.

Mae myfyrwyr yn aml yn profi cyfnodau o straen pan fyddan nhw yn y brifysgol ac yn rheoli llwyth o gyfrifoldebau newydd, ond beth os nad yw'r teimlad yn mynd i ffwrdd?

Gall gorbryder neu iselder fod yn frwydr go iawn i lawer o fyfyrwyr, ond mewn llawer o achosion nid yw hyn yn cael eu cydnabod. Mae'n hawdd iawn diystyru teimladau negyddol a'u trin fel tipyn o hiraeth neu bryder am arholiadau sydd ar ddod, ond pan fydd y teimladau hyn yn dechrau effeithio ar eich bywyd, mae'n arwydd ei bod yn bosib bod rhywbeth mwy difrifol ar waith.

Os ydych yn dioddef o iselder yn y brifysgol efallai y byddwch chi:

  • Teimlo'n yn gyson o dan bwysau gyda'ch llwyth gwaith
  • Teimlo wedi blino'n lân
  • Ei chael yn anodd i gysgu
  • Dechrau tynnu allan o achlysuron cymdeithasol
  • Teimlo'n ynysig

Mae gan wefan GIG adnoddau dau ar iselder, ac mae'n rhestru'r arwyddion yn fanwl. Hyd yn oed os nad ydych yn adnabod yr arwyddion ynddoch chi eich hun, gall fod yn dda gwybod beth i edrych amdano er mwyn cadw llygad ar eich ffrindiau a'ch cyd-fyfyrwyr.   Gall rhai pobl fod yn ymgorfforiad o gyfatebiaeth yr alarch gosgeiddig – yn ddigynnwrf ar y tu allan, ond yn padlo yn ffyrnig oddi tano, ond weithiau gall hyd yn oed newidiadau bychain fod yn arwyddion bod rhywun yn wir yn ei chael yn anodd.

Beth i'w wneud os byddwch chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn cael trafferth gydag iselder?

Y prif beth i'w gofio yw nad oes neb yn gorfod dioddef yn dawel. Mae'n arferol ichi feddwl bod sut rydych yn ei deimlo ddim yn gwarantu unrhyw gefnogaeth, ond hyd yn oed adnabod rhai arwyddion yw'r cam cyntaf i adferiad. Er y gallai chwilio am gymorth proffesiynol ymddangos yn frawychus, gallai trafod gyda ffrind rydych chi'n ymddiried ynddo fod yn ateb cychwynnol. Mae'n bosibl y bydd cael y gefnogaeth gychwynnol hon yn ei lle yn eich annog i chwilio am ragor o gymorth megis siarad â'ch meddyg teulu neu neu gwnselydd y brifysgol am gyngor.

Os ydych chi'n poeni am ffrind, gall gofyn iddyn nhw a ydyn nhw'n iawn fod yn fan cychwyn gwych. Gall hyn wneud iddyn nhw deimlo'n llai unig, a gall gwybod bod rhywun yn gofalu ac yno i wrando wneud gwahaniaeth enfawr i les rhywun.

Os byddai'n well gennych chi siarad â rhywun nad ydych yn ei adnabod, gall sefydliadau megis Samaritans Cymru ddarparu rhaff achub mawr ei eisiau, liw dydd neu liw nos. Os ydych yn cael trafferth, am ba reswm bynnag, gallant wrando arnoch a'ch cefnogi drwy'r amseroedd mwyaf anodd.  Mae yno hefyd cwnselwyr cymwys ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, a fydd yn fwy na pharod i siarad â chi yn hollol gyfrinachol

Gyda'r math cywir o gefnogaeth yn ei le, gall y Brifysgol ddal fod yn brofiad llawn hwyl, a gallwch chi fod yn un o'r bobl hynny sy'n cofio'r amser gwych a gawson nhw pan oedden nhw'n astudio ar gyfereu gradd. Cofiwch, y gall pethau cadarnhaol iawn weithiau ddod o'r profiadau gwaethaf.

 

Cafodd y blog hwn ei ysgrifennu i gefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl - am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch hon, ewch i  www.mentalhealth.org.uk

#MHAW17

Am yr awdur

Heather Collin

Heather Collin

Gwnaeth Heather raddio o'r Brifysgol mewn Hanes a Saesneg ac mae wedi treulio'r deg mlynedd diwethaf yn gweithio ym maes Marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau.  Mae hi'n gweithio ar hyn o bryd mewn Cyfathrebu Digidol ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.

I gysylltu â Heather anfonwch e-bost i heather.collin@glyndwr.ac.uk

Top