GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
teithio

Bywyd Myfyrwyr yn PGW: Teithio wrth Astudio

Gall teithio’r byd tra’ch bod yn fyfyriwr llawn amser ymddangos yn rhywbeth sydd braidd yn afrealistig. Ond i’r bobl hynny fel fi, wel y newyddion da yw ei bod hi’n hollol bosib.

Rwy’n eithaf siŵr fod gan bawb restr bwced o gyrchfannau teithio. Ac er bod y syniad o deithio yn gallu bod braidd yn frawychus (er gan amlaf, mae’n rhywbeth cyffrous i’w wneud), mae gennym ni gyd fannau yr hoffem eu gweld cyn ei bod hi’n rhy hwyr. Yn bersonol, mae fy rhestr bwced yn llawer rhy hir, sy’n golygu nad oedd gen i unrhyw ddewis ond dechrau arni cyn gynted â phosib, a hynny wrth imi astudio. A dydw i’n difaru dim – hyd yn oed os ydw i’n aml yn brin o arian – mae’n werth y risg.

Yr hanfodion o ran teithio yw arian ac amser. A minnau yn y brifysgol dim ond tri diwrnod yr wythnos, mae’n bosib eich bod wedi dyfalu nad yw amser yn broblem yma. Ond yn anffodus am nad ydw i’n gyfoethog eto, mae’n bosib eich bod hefyd wedi dyfalu mai’r broblem yw arian.

Nid yw pawb yn ddigon ffodus i gael grant myfyriwr. Roedd yn rhaid imi gynnal fy hun a chanfod fy ffyrdd fy hun o wneud arian. Ond wnes i erioed ystyried fy hun yn anffodus. Roedd peidio cael benthyciad i astudio yn golygu bod rhaid i mi fynd gyda’r opsiwn rhataf, am fod yr holl arian yn dod allan o fy mhoced i. Felly fe ddes i’n deithiwr cost isel. Mae bod yn deithiwr cost isel yn golygu teithio 36 awr i gyrraedd man sydd fel arfer yn hygyrch ar daith awyren 8 awr. Mae’n golygu peidio bod ag ofn bodio, mae’n golygu rhannu car ac ati. Gan amlaf roedd hi’n dynn ond wnaeth hynny erioed fy rhwystro i. Naddo wir.

Sut wnes i hyn? Unwaith eto, gwaith caled. Mae ennill gradd wedi bod yn rhywbeth cynhenid i mi, ond hefyd felly darganfod y byd. Galwch fi’n i’n grwydryn byd.

Gall sicrhau’r cydbwysedd hefyd olygu’ch bod chi’n gwneud llawer o waith caled i ddechrau. Ond gyda chynllunio craff a chyllideb sydd wedi ei threfnu’n dda, mae hi’n syndod mor hawdd yw hi i deithio, ac efallai’n wir y bydd hyn yn eich siwtio chi i’r dim.

Wrth astudio, rydw i wedi mynd o le i le. Ymysg y mannau hynny mae Colombia, Philadelphia, Miami, Sbaen, Yr Eidal, Yr Almaen, Yr Iseldiroedd, Ffrainc (er nad yw hynny’n cyfri am mai Ffrances ydw i), Gwlad Belg, Yr Alban, Lloegr (wrth gwrs), a’r Iwerddon - ac mae ‘na gymaint mwy i ddod! I fod yn onest, yn y tair blynedd y bûm i’n gwneud fy ngradd, rydw i wedi gweld mwy o fannau na welais i cyn dechrau astudio.

Gweithio rhan amser oedd y peth cyntaf a ganiataodd imi deithio cymaint. Os ydych chi am deithio, mae’n rhaid ichi wneud rhywfaint o arian. Neu o leiaf fod â pheth yn eich poced. Ond na, does dim rhaid i deithio fod yn rhywbeth drud bob tro, mae ‘na wastad opsiynau rhad a gwefannau cymharu prisiau. Y gyfrinach yw prynu eich tocyn mewn da bryd. Y cynharaf, y rhataf. Mae ‘na hefyd nifer dda o flogiau teithio allan yna sy’n rhoi syniadau da ichi ar sut i deithio ar gyllideb.

Gwersylla. Mae gwersylla yn llety da bob tro ac os oes gennych chi babell dda wnaiff y tywydd fawr o wahaniaeth.

Tros y blynyddoedd diwethaf rydw i wedi arbed cymaint o arian yn gwersylla’n wyllt. Wrth gwrs, nid yw hyn at ddant pawb, mae’n rhaid ichi fod ychydig yn anturus i wersylla’n wyllt. Y peth i’w wneud yw mentro tu hwnt i’ch parth cysur a pheidio bod ag ofn bod ychydig yn fwy budur na fyddech chi fel rheol. Er, dydy gwersylla gwyllt ddim mor wyllt ag y mae’n swnio.

Os oes ‘na un peth dwi wirioneddol yn ei fwynhau am fynd i wersylla, hynny fyddai’r ffaith imi ganfod y tirluniau gorau drwy chwilio am le da i wersylla. Mae ‘na hefyd lawer o apiau gwahanol i’ch helpu chi i ddod o hyd i fannau cŵl i wersylla o amgylch y byd.

I mi, y gyfrinach yw hefyd bod â ffrindiau ym mhob rhan o’r byd. Gyda fy ffrindiau i gyd, mae’n fater o mi casâ es tu casâ. A thrwy deithio o amgylch y byd, mi wnewch chi ffrindiau rhyngwladol.

Mae cynilo a pheidio siopa’n ddiangen wedi fy helpu i hefyd. Nid yw tueddiadau a ffasiwn yn para, ond rhywbeth sydd yn para yw’r steil sydd gynnoch chi. Pwy sydd wirioneddol angen wardrob newydd pob tymor? Wnaiff eich dillad ddim para ‘chwaith, ond mi fydd gennych chi atgofion am oes. O ran bod yn berchen ar bethau, mi rydw i’n un o’r bobl hynny sy’n ffafrio minimaliaeth.

Mi wnewch chi hefyd ddysgu mwy am y byd drwy deithio. Doedd daearyddiaeth ddim yn hoff bwnc gen i ond mae teithio wedi newid y ffordd roeddwn i’n meddwl am y peth. Ac i ddysgu am wlad arall, pa well ffordd na mynd yno?

Mae teithio yn eich gwneud chi’n fwy annibynnol, a chan amlaf wrth deithio mewn gwlad dlotach, yn rhoi rheswm ichi fod yn ddiolchgar am yr hyn sydd gennych chi.

Hefyd, i mi mae teithio wrth astudio wedi golygu teithio tra ‘mod i dal yn ifanc. Oherwydd unwaith i mi fentro allan i fyd mawr oedolion, pwy a ŵyr a fydd yna gyfle i mi deithio mor aml?

Mae teithio hefyd yn ateb i lawer o bethau: pan rydych chi’ teimlo ar goll, teithiwch ac mae’n bosib y dewch hi o hyd i’r diben ar y ffordd.

Y cwestiwn nawr yw, os nad ydych chi wrthi’n trefnu eich taith nesaf, beth sy’n eich rhwystro chi?

Ynglŷn â’r awdur

Ophélie Lawson

Ophélie Lawson

Mae Ophélie Lawson yn fyfyrwraig darlledu, newyddiaduriaeth, y cyfryngau a chyfathrebu 23 mlwydd oed ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Fe’i ganed yn Ffrainc a’i magu ym Mharis. Mae Ophélie yn mwynhau teithio ar gost isel a’i breuddwyd yw gwneud rhaglenni dogfen. Mae hi’n postio ei lluniau teithio ar ei ffrwd instagram.

Top