GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
group

Sut i Oroesi Prosiect Grŵp

Mae gwaith grŵp yn gyffredin i bron pob cwrs gradd. Waeth pa brifysgol ewch chi iddi, neu pa bynnag bwnc fyddwch yn ei astudio, mae’n debygol y daw peth o’ch gradd derfynol o brosiect grŵp.

Mae rhai pobl yn caru prosiectau grŵp. Cyfle i gydweithio gyda phobl o’r un anian, gyda phob un yn ychwanegu eu talentau eu hunain i greu rhywbeth gwell na allech chi ei wneud ar eich pen eich hun.

Mae eraill (fel fi) yn llai brwdfrydig. Mae atgofion o brosiectau’r gorffennol, ble doedden ni ddim yn gallu cytuno ar beth i’w wneud neu pan nad oedd rhai aelodau yn chwarae eu rhan, yn dal i roi hunllefau i mi.

Ond, caru nhw ai peidio, fedrwch chi ddim eu hosgoi, felly dyma sut i gael y gorau ohonyn nhw.

Peidiwch â mynd dim ond gyda’ch ffrindiau

Haws dweud na gwneud, mi wn. Rydych yn adnabod eich ffrindiau. Rydych chi’n eu hoffi. ‘Does 'na neb arall yr hoffech chi dreulio’r holl brosiect gyda nhw. Iawn?

ANGHYWIR.

Nid y person y gallwch chi ddibynnu arnyn nhw i wneud sylwadau craff mewn seminar, neu brynu’r rownd gyntaf yn y dafarn fydd y person mwyaf dibynadwy i weithio gyda nhw. Fe all y nodweddion rydych yn eu caru gymaint fod yr union nodweddion ddaw i wneud ichi eu casáu ar ddiwedd prosiect. Mae’n anodd aros yn ffrindiau gyda rhywun sydd ddim yn dod i gyfarfodydd grŵp neu sydd byth yn gorffen eu hadran ar amser.

Yn fy nhrydedd flwyddyn, fe wnes i boeni cymaint y byddwn i’n digio’r bobl roeddwn i’n arfer gweithio gyda nhw drwy fynd at grŵp arall, fe ddechreuais i deimlo’n flin fy mod yn gweithio gyda nhw. Fe gefais i air gyda fy nhiwtor ac fe roddodd o gyngor da i mi – mewn deng mlynedd mae’n bosib na fyddi di yn ffrindiau gyda’r bobl yma ond mi fydd gen ti dy radd o hyd.

Cyn belled â’ch bod chi’n ofalus beth ddwedwch chi, bydd eich cyfeillgarwch yn para er eich  bod chi’n gweithio gyda grŵp arall.

Dewiswch y tîm prosiect perffaith

Iawn, felly dwyt ti ddim yn mynd yn awtomatig gyda dy ffrindiau, neu’r bobl rwyt ti ‘wastad’ yn gweithio gyda nhw. Ond, wyt ti’n dod ‘mlaen gyda dy dîm?

Mae’n rhaid iti weithio gyda phobl wyt ti’n meddwl y medri di wneud y gwaith gorau gyda nhw. Dydw i ddim yn golygu dim ond ceisio mynd gyda’r rhai sydd yn cael y marciau uchaf. Beth ‘dwi’n golygu yw’r bobl sydd yn gweithio ar dy lefel di, a wnaiff weithio’n iawn ac ychwanegu rhywbeth positif i’ch grŵp chi.

Ceisiwch fynd am gymysgedd dda o bobl hefyd. Gall tîm llawn arweinwyr ddymchwel i ddadl yn hawdd iawn wrth i bob person geisio bod yn geffyl blaen. Mae’n ddigon posib i dîm heb arweinydd fynd rownd mewn cylchoedd. Gall tîm sy’n llawn o bobl greadigol fethu allan ar agweddau mwy technegol.

Wrth gwrs, fedrwch chi ddim dweud sut beth fydd hi i weithio gyda rhywun nes eich bod chi’n gwneud hynny. Felly’r cyngor sylfaenol sydd gen i yw eich bod chi’n chwarae’r cae. Mi fydd gennych chi ddigon o brosiectau grŵp yn ystod eich blwyddyn gyntaf yn y brifysgol, felly newidiwch rywfaint ar eich tîm bob tro ac fe gewch chi well syniad gyda phwy rydych chi am weithio ar gyfer y prosiectau mawr yn nes ymlaen yn eich gradd.

Awgrym gan berson o brofiad: Darllenwch am Belbin team roles - proffiliau o naw gwahanol fath o bobl y dewch chi ar eu traws mewn prosiectau grŵp. Fe all fod yn ddefnyddiol iawn o ran deall sut i adeiladu’r tîm perffaith.

Mae methu â pharatoi yn paratoi i fethu

Gall llwyddiant eich aseiniad grŵp gael ei benderfynu yn yr ychydig funudau cyntaf. Dyma ble mae sgiliau rheoli prosiect yn ddefnyddiol tu hwnt.

  1. Cyn ichi hyd yn oed ddechrau, gwnewch yn siŵr fod gan bawb yr un ddealltwriaeth o’r aseiniad.
  2. Rhannwch y prosiect yn gamau er mwyn ichi weld faint yn union o waith sydd angen ei wneud.
  3. Rhowch derfyn amser ar gyfer pob cam, er mwyn osgoi rhuthro munud olaf.
  4. Cytunwch pa mor aml, a phryd rydych am gwrdd.

Nawr mae gennych chi fraslun o gynllun prosiect. Mae’n bosib i chi drefnu hyn i gyd cyn ichi hyd yn oed ddechrau ar union gynnwys y prosiect. Trwy gytuno’n gynnar ar yr elfennau yma byddwch yn ei gwneud hi’n llawer haws gweithio gyda’ch gilydd pan ddaw hi i’r camau diweddarach.

Dewch i ddeall beth yw cryfder pawb

Os gwnaethoch chi ddilyn fy nghyngor blaenorol a dewis tîm gyda chymysged dda o bobl, dylai’r cam nesaf yma fod yn hawdd. Penderfynwch beth mae pob person yn gallu ei wneud yn dda ac fe gewch chi’r bobl orau ar gyfer pob cam o’r prosiect – rhywbeth a wnaiff leihau’ch lefel straen yn aruthrol os ydych chi, fel fi, yn rywfaint o berffeithydd.

Er enghraifft, yn y brifysgol roedd fy nghryfderau i yn gorwedd gyda threfnu pobl, ysgrifennu a chyfeirnodi. Felly fi oedd yn gofalu am ddod â chyfraniad pawb at ei gilydd, golygu’r gwaith fel bod pob rhan yn darllen yn dda a sicrhau bod y cyfeirnodi Harvard yn berffaith ar y diwedd. Fi hefyd oedd y person oedd yn swnio ychydig yn llym oedd yn cadw pawb ar y llwybr cywir. Fues i erioed yn dda gyda dylunio na phethau gweledol, felly gydag unrhyw beth ofynnai am y math yna o sgiliau roedd yn well i aelod arall o’r tîm ofalu amdanynt.

Dysgu cyfathrebu

Mae sgiliau cyfathrebu da yn amhrisiadwy mewn prosiect. Mae’n rhaid ichi sicrhau cydbwysedd rhwng gwahanol syniadau, amserlenni, setiau sgiliau, blaenoriaethau ac ego sensitif cyd-aelodau’r grŵp – ac mae hynny cyn i chi ddechrau ar y gwaith go iawn.

Os ydych chi wedi cynllunio popeth, dethol tîm da a sicrhau fod gan bawb ddealltwriaeth gyffredin o’r aseiniad, mae gennych chi sail dda i ddechrau’r gwaith. Rhannwch fanylion cyswllt neu sefydlwch sgwrs grŵp er mwyn i bawb gael gwybod y diweddaraf am eich cynnydd, a threfnwch i gyfarfod yn rheolaidd er mwyn ichi fedru cydweithio’n iawn.

Byddwch yn agored gyda syniadau pobl eraill gan annog trafodaeth er mwyn ichi fedru dewis syniad y byddwch chi’n fodlon arno. Yr allwedd yma yw diplomyddiaeth. Os oes gan rywun syniad da ond nad ydych chi’n siŵr ai dyma’r syniad iawn ar gyfer y prosiect, neu ei fod yn syniad ofnadwy, mae’n rhaid ichi geisio’u gwrthod heb frifo teimladau pobl.

Peidiwch â cheisio gwneud popeth eich hun...

...hyd yn oed os ydych yn credu mai chi yw aelod gorau’r tîm (os ydych chi, yna rydych chi yn y grŵp anghywir). Nid yn unig y mae hyn yn llwybr cyflym at straen, mae o hefyd yn lladd holl bwynt gwaith grŵp. Os na wnewch chi ddysgu sut i weithio mewn tîm nawr, bydd hi’n llawer anoddach pan fyddwch chi mewn swydd neu’n gorfod gwneud hynny “yn y byd go iawn”, pan na fedrwch chi ddewis aelodau eraill y tîm bob tro.

Peidiwch â cheisio cael pawb arall i wneud eich gwaith...

Os gwnewch chi, chi yw’r math gwaethaf o berson i’w gael ar dîm. Dydw i ddim yn talu £9,000 y flwyddyn i wneud dy radd di iti. Tynna dy bwysau neu dos o ’ma. 

Bydd onest, a dweud dy ddweud

Yn anffodus, weithiau dydy pobl ddim yn tynnu eu pwysau. Mae prosiectau yn arafu am nad yw un person yn dod i gyfarfodydd. Peidiwch â gadael i’r peth lithro – siaradwch gyda’r person.

Tynnwch nhw i’r naill ochr - i ddechrau, efallai fod ‘na rywbeth yn digwydd yn eu bywyd personol sydd yn effeithio’u hastudiaethau, ac os felly yna’r peth olaf i’w wneud yw eu ceryddu o flaen y grŵp.

Os nad oes ganddynt esgus da, yna dylech eu hatgoffa nad dim ond eu gradd nhw sydd yn y fantol. Os nad ydynt yn chwarae eu rhan, bydd yn rhaid i’r gweddill ohonoch chi ysgwyddo’r baich a dydy hynny ddim yn deg. Yn enwedig os ydyn nhw’n dal i ddisgwyl rhannu’r radd ar y diwedd.

Os yw popeth arall yn methu, siaradwch gyda’ch tiwtor fel eu bod yn ymwybodol o’r sefyllfa, yna gwnewch yn siŵr nad fyddwch chi mewn grŵp gyda’r person yna tro nesaf.

Parchwch eraill

Mewn gwirionedd, dylai hwn fod ar dop y rhestr am mai dyma’r peth pwysicaf i’w gofio wrth wneud gwaith grŵp.

Holl ddiben aseiniadau grŵp yw meithrin gallu i weithio mewn tîm a dysgu sut i gydweithio - sgiliau hanfodol ar gyfer y gweithle. Fedrwch chi ddim eu hosgoi na felly gyd-aelodau eich tîm, felly ceisiwch eu gwneud mor ddi-boen â phosib i bawb drwy barchu eich gilydd. Gwrandewch ar syniadau pobl eraill. Cefnogwch nhw pan maent yn gwneud yn dda. Byddwch gadarn, ond yn deg pan nad yw pobl yn tynnu eu pwysau. Wedi cytuno gwneud gwaith, gwnewch y gwaith hwnnw. Helpwch bobl sydd yn ei chael hi’n anodd.

Nid dim ond eich gradd chi ydy o, ond yr holl dîm, felly dewch o hyd i ffordd o weithio gyda’ch gilydd a rhowch o’ch gorau. 

Ynglŷn â’r Awdur

Vic Dadson

Vic Dadson

Graddiodd Vic o Brifysgol John Moores Lerpwl gyda  gradd mewn Marchnata ac mae wedi treulio sawl blwyddyn yn gweithio ym maes marchnata ar gyfer gwahanol fusnesau meddalwedd ac asiantaeth farchnata. Mae bellach yn gweithio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam fel Swyddog Marchnata. 

Top