GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Prifysgol v Yr Ysgol - Beth yw'r gwahaniaeth?

Prifysgol v Yr Ysgol - Beth yw'r gwahaniaeth?

Er bod mynychu'r brifysgol yn estyniad o'ch astudiaethau, weithiau gall y gwahaniaethau y byddwch chi'n dod ar eu  traws rhwng yr ysgol a'r brifysgol fod yn dipyn o ysgwytwad diwylliannol.

Wrth reswm bydd hi'n cymryd tipyn o ymdrech i addasu i'r rhain, ac er mwyn eich helpu i ymbaratoi, dyma'r prif wahaniaethau y byddwch yn dod ar eu traws yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol. 

Dysgu

Un pwnc

Am y tro cyntaf yn eich bywyd academaidd, byddwch yn astudio un pwnc yn unig (neu ddau yn achos graddau cyd-anrhydedd) yn hytrach na'r sawl pwnc gwahanol a astudiwyd gennych ar Safon Uwch a TGAU. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y bydd yn haws - er y dylai roi llawer mwy o ffocws i chi.

Er na fydd astudio un pwnc yn darparu'r un amrywiaeth ag oedd gennych yn ystod eich cyrsiau Safon Uwch, byddwch chi, gobeithio, wedi dewis cyrsiau eich cwrs oherwydd ei fod yn rhywbeth rydych chi'n wirioneddol ei fwynhau ac yn ymddiddori ynddo. Bydd dod o hyd i'ch arbenigedd yn y brifysgol yn ei gwneud yn haws i ddilyn gyrfa ar ôl i chi raddio.

Meddwl annibynnol

Bydd eich darlithoedd a'ch tiwtorialau'n cyflwyno gwybodaeth ichi a byddant yn gweithredu fel cyfarwyddyd ar gyfer eich cwrs - ond peidiwch â disgwyl i'r ffeithiau gael eu bwydo ichi â llaw yn yr un ffordd ag yr oedd eich athrawon yn ei wneud gyda chi yn yr ysgol. Yn y brifysgol, bydd angen ichi wneud llawer mwy o'ch ymchwil annibynnol eich hunan, a disgwylir ichi leisio a rhoi eich barn eich hun. Byddwch yn rhydd i herio eraill, fel y byddant gyda chi. Yn sicr mae'n brofiad llawer mwy trylwyr nag yn yr ysgol, ond mae'n wir werth chweil a fydd yn helpu i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau.

Hunan-gymhelliant

Er eich bod chi wedi cael gwersi parhaus bob dydd yn yr ysgol, fe welwch fod eich amserlen yn y brifysgol yn edrych ychydig yn wahanol, gyda dim ond ychydig o ddarlithoedd a thiwtorialau yn ystod yr wythnos.

Dydy hyn ddim yn golygu bod yr holl le gwag ar yr amserlen yn amser rhydd - yn y brifysgol disgwylir i chi wneud llawer o'r gwaith dan eich stêm eich hun. Serch hynny, chi sydd yn penderfynu sut a phryd y byddwch chi'n astudio - mae hunan-ddisgyblaeth a rheoli amser yn sgiliau allweddol y bydd angen i chi eu datblygu.

Perthynas Staff/myfyrwyr

Hyd yn oed yn ystod eich cyrsiau Safon Uwch, mae'n debyg eich bod yn dal i alw'ch athro yn Mrs. X neu Mr. Y. Yn y brifysgol, mae llawer llai o ffurfioldeb felly bydd gennych chi fwy o berthynas ymlaciedig gyda'r tiwtoriaid, a byddwch fel arfer yn eu galw nhw wrth eu henw cyntaf. Ta beth yw'r gwahaniaeth - mae dal yn embaras pan fyddwch chi'n galw 'mam' ar eich darlithydd trwy gamgymeriad.

Ffordd o fyw

Byw oddi cartref

Os ydych chi'n mynd i'r Brifysgol yn nhref eich cartref gall hyn fod yn ffordd wych o arbed arian ac efallai na fydd y newid mor ddwys, fodd bynnag, os ydych chi'n symud i ffwrdd, bydd hyn yn newid ffordd o fyw sylweddol i chi.

Bydd angen i chi ddod yn fwy o oedolyn cyfrifol gan na fydd gennych unrhyw un i goginio neu lanhau i chi. Bydd angen i chi ddechrau prynu'ch bwyd eich hun a rheoli eich cyllid eich hun. Bydd yn rhaid i chi ddysgu byw gyda phobl eraill nad ydynt yn aelod o'ch teulu.

Mae'n wir y gall byw oddi cartref ddod â'i straen ei hun ond mae hefyd yn rhoi rhyddid i chi, dim rheolau sefydlog a'r cyfle i wneud ffrindiau newydd gwych.

Cyd Fyfyrwyr

Mae llawer o bobl yn gweld bod y ffrindiau a wnânt yn y brifysgol yn 'ffrindiau am oes' ac mae yna reswm da dros hynny. Yn wahanol i'r ysgol lle rydych chi'n cael eich taflu ynghyd gyda phob wan jac o'ch cymuned leol, mae'r brifysgol yn rhoi cyfle i chi gwrdd ag amrywiaeth eang o fyfyrwyr o bob cwr o'r wlad (a'r byd) ac rydych chi'n fwy tebygol o gwrdd â phobl sydd o'r un anian â chi ac sy'n rhannu'r un barn.

Er y gall prifysgol fod yn hollol wahanol i'r ysgol - gan ddod â'i set o heriau ei hun - byddwch yn dysgu'n fuan i fwynhau'ch bywyd newydd a'r holl bobl y byddwch yn cwrdd â nhw ar y ffordd!

Am yr awdur

Heather Collin

Heather Collin

Gwnaeth Heather raddio o'r Brifysgol mewn Hanes a Saesneg ac mae wedi treulio'r deg mlynedd diwethaf yn gweithio mewn Marchnata, CC a Digwyddiadau. Mae hi bellach yn gweithio mewn Cyfathrebiadau Digidol ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.

I gysylltu â Heather anfonwch e-bost i heather.collin@glyndwr.ac.uk

Top