GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

O theori i ymarfer: sut gwnaeth y brifysgol fy mharatoi ar gyfer bod yn newyddiadurwr yng nghwpan y byd

Mae Calum Rice-Coates,  a raddiodd mewn newyddiaduriaeth o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, wedi bod yn dilyn Cwpan y Byd tros yr wythnosau diwethaf – fel newyddiadurwr ar interniaeth gyda gwefan chwaraeon, Real Sport.   

Bu’n siarad gyda ni am ei brofiadau – a sut helpodd ei astudiaethau i’w baratoi ar gyfer y rôl.

Sut brofiad oedd o, a sut hwyl ges ti’n gweithio gyda Real Sport?

Mae’r profiad wedi bod yn un gwerthfawr, ac wedi rhoi cipolwg imi ar yr hyn sy’n digwydd o ddydd i ddydd ar wefan chwaraeon. Mae’r swyddfa’n un bach ond anffurfiol, ac rydw i wedi cael gwneud rhywbeth rwy’n ei fwynhau: ysgrifennu am bêl-droed yn ystod Cwpan y Byd.

Mae’r bobl y barod i helpu ac rydw i wedi dysgu am yr ochr olygu. Rydw i hefyd wedi gweithio ar y podlediad, sydd yn wahanol. Ond mae o wedi rhoi profiad imi o rywbeth arall a all fod yn ddefnyddiol i’r dyfodol.

Sut lwyddais ti i gael yr interniaeth? Unrhyw gyngor i eraill sydd am wneud rhywbeth tebyg?

Roedd y wefan yn hysbysebu’r interniaeth ar y cyfryngau cymdeithasol ac roedd hi’n ymddangos bod cryn dipyn o ddiddordeb. Roeddwn i eisoes wedi gwneud gwaith llawrydd ar gyfer y wefan, ac roeddwn i’n adnabod y golygydd, felly yn sicr roedd hynny’n fantais imi. Rwy’n credu, yn enwedig mewn maes sydd mor gystadleuol â newyddiaduriaeth/ysgrifennu am chwaraeon, bod yn rhaid ichi fod â chysylltiadau.

Rhaid ichi sicrhau bod pobl yn gwybod eich enw, ac ysgrifennu at gymaint o wefannau â phosib. Efallai na chewch chi dâl i ddechrau – ches i ddim – ond beth sy’n bwysig am y cyfnodau cynnar yma yw eich bod yn gwella ac yn dod o hyd i gynulleidfa ar gyfer eich gwaith. Dydw i ddim yn credu ’mod i mewn sefyllfa eto i ddweud fy mod yn gwybod yn union sut i’w gwneud hi, am nad ydw i wedi cyrraedd y fan honno eto. Ac mae amgylchiadau pawb yn wahanol. Ond mae’n gymorth bob tro cael eich troed i mewn drwy’r drws pan ddaw’r cyfle.

Sut wnaeth eich astudiaethau yng Nglyndŵr helpu i’ch arfogi chi ar gyfer y profiad?

Helpodd fy astudiaethau yma yng Nglyndŵr fi mewn sawl ffordd: mae fy ysgrifennu wedi gwella, rydw i’n fwy cryno. Fe ddysgais i am gyfraith a moeseg cyfryngau. Bu hyn i gyd yn ddefnyddiol yn ystod fy interniaeth.

Bwysicaf oll, rwy’n credu i’m hastudiaethau fy helpu i adeiladu hyder ynof fy hun fel newyddiadurwr. Roedd cyngor ac arweiniad Janet a Jon yn bwysig ac fe helpodd fi i fynd ymhellach gyda fy ngwaith y tu hwnt i’r brifysgol.  .

Beth nesaf?

Tros y misoedd nesaf rydw i’n mynd i ganolbwyntio mae’n debyg ar waith llawrydd. Mae’n anodd, ond rydw i mewn safle nawr ble gallaf adeiladu ar yr hyn wnes i, a dechrau - gobeithio - ysgrifennu ar gyfer mwy o wefannau a gwneud mwy o arian. Rydw i hefyd yn cadw llygad ar agor am gyfleoedd gwaith. Mae’n bosib y daw yna waith go iawn gyda Real Sport, ac mae newyddiaduriaeth fwy cyffredinol hefyd yn llwybr y gallwn i ddewis. Felly mae ‘na ddigon o opsiynau ac mi rydw i’n optimistaidd iawn am y dyfodol.

Yn olaf – pwy wyt ti’n meddwl fydd enillwyr Cwpan y Byd eleni?

Brasil oedd fy newis i ar y dechrau a dydw i’n gweld dim rheswm i newid hynny, yn enwedig nawr bod pob ffefryn arall wedi gadael y gystadleuaeth.

Ond maen nhw bron yn sicr o golli i Mecsico nawr!

Darllenwch fwy am ein ’cyrsiau Newyddiaduriaeth a'r Cyfryngau .

Ynglŷn â’r Awdur

Callum Rice-Coates

Callum Rice-Coates

Astudiodd Callum newyddiaduriaeth yma yng Nglyndŵr Wrecsam, ac ar hyn o bryd mae ar interniaeth gyda Real Sport, yn ysgrifennu am Gwpan y Byd 2018.   

Top