GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Mewnwyr PGW: Bod yn rhan o gymdeithas

Mewnwyr PGW: Bod yn rhan o gymdeithas

P'un a ydych chi'n chwilio am ddiddordeb newydd neu eisiau cwrdd â ffrindiau newydd, gall cymdeithasau ddod â phawb at ei gilydd o wahanol gyrsiau i fwynhau diddordeb megis ffuglen-wyddonol, cerddoriaeth, trosedddeg neu gelf. Os ydych chi'n meddwl am ymuno â chymdeithas, peidiwch â theimlo bod rhaid ichi aros tan Ffair y Glasfyfyrwyr nesaf, achos allwch chi ymuno ar unrhyw adeg o'r flwyddyn!

Eleni, gwnaeth dau o'm ffrindiau a minnau ffurfio ein cymdeithas ein hunain, The Creatives - cymdeithas gelf/grefft y gall unrhyw un ymuno â hi. Is-lywydd dw i, sy'n golygu fy mod yn helpu i gynllunio a chyflwyno'r gweithdai rydyn ni'n eu rhedeg ac, yn bwysicaf oll, yn sicrhau bod pawb yn cael amser gwych gyda ni.

creatives society

Gall fod yn eithaf unig yn y brifysgol ar brydiau, er ei bod yn bosibl bod llawer o bobl o'ch cwmpas. Mae cymdeithasau'n ffordd wych o gael hyd i bobl sy'n rhannu diddordebau ac yn dechrau adeiladu cyfeillgarwch drwy hynny. Ar y llaw arall, gall fod adegau lle byddwch chi ond eisiau cymdeithasu heb fynd i barti neu noson allan ond efallai'n gwneud rhywbeth sy'n gwneud ichi ymlacio fel gwnïo, braslunio neu ysgrifennu. 

Yr hyn rwy'n hoffi yw sut y gall The Creatives fod o fantais i bobl achos dw i'n gwybod bod o bosib fyfyrwyr dan straen sy'n chwilio am rwybeth i reoli'r straen hwnnw, a defnyddio eu hegni i wneud pethau gwell na bwyta (yn cnoi fy nafod yma!). Rwy'n credu ei fod o fudd i fyfyrwyr, ta ba gwrs y maen nhw'n ei wneud – yn sicr does dim rhaid eich bod chi'n astudio cwrs celf. Er enghraifft mae gennym fyfyriwr seicoleg a ddaeth yma achos ei bod hi eisiaiu defnyddio'r wybodaeth a'r gweithdai rydyn ni'n eu gwneud i'w helpu gyda'i chwrs am therapi celf.

Am ein gweithdy cyntaf un gwnaethon ni weithdy dyddiadur bwled i helpu myfyrwyr i drefnu eu bywyd mewn ffordd fwy ysgafn na chalendr academaidd ddiflas. Felly, rydym yn ceisio gwneud ein gweithdai mor ddefnyddiol ag y gallwn ar gyfer gwahanol agweddau ar fywyd myfyrwyr. 

Weithiau, byddwch chi'n datblygu sgiliau na fasech chi byth wedi meddwl y basech chi'n eu datblygu, un peth y gobeithiwn ei wneud yw stiwdio ffotograffiaeth, fel y gall pobl wella eu medrau ffotograffiaeth i efallai fynd ymlaen i'w defnyddio  ar eu cwrs neu fel diddordeb newydd sbon.

alex society

Rydym hefyd yn annog ein haelodau i awgrymu pynciau y mae ganddynt ddiddordeb ynddynt ond heb roi cynnig arnyn nhw eto, ac os gallwch ni, gwnawn weithdy arno. Peth arall yr ydym am annog ein haelodau i'w wneud yw cynnig gweithdy i siarad am a dangos inni eu sgiliau. Ar hyn o bryd, rydym yn awyddus i ddod o hyd i bobl yn y diwydiant creadigol nad ydynt ym maes celfyddyd weledol ond sydd yn artistiaid ysgrifenedig, llafar a pherfformiad sy'n ddigon hyderus i rannu eu profiadau a'u gwybodaeth a'u trosglwyddo.

Mae bod yn rhan o gymdeithas wedi bod o fudd i mi oherwydd am un peth, mae wedi fy helpu i ddod yn fwy hyderus. Dydw i erioed wedi bod yn hyderus ac yn lle hynny, yn rhywun sydd â hunan-barch isel ac nid yn rhywun i godi fy llaw yn y dosbarth oherwydd ofn cael yr ateb yn anghywir a gwneud i fy hunan edrych yn dwp. Mae bod yn Is-lywydd cymdeithas yn golygu bod, ym mhob gweithdy, fod gennyf gynllun, gan gynnwys cyflwyniadau ac unrhyw waith papur y mae angen ei ddosbarthu. Os oes unrhyw beth y mae ar yr aelodau ei angen ar gyfer y sesiwn, mae hefyd am lunio rhestr wirio i'w hanfon trwy e-bost, gan wirio'r offer yn yr ystafelloedd y gallwn ni fod yn eu defnyddio, ac yn olaf, sicrhau bod pawb yn cael amser da! Gall hyn fod o gymorth mawr, yn enwedig pan fo un o'ch dewisiadau gyrfaol yw bod yn athro, tiwtor neu ddarlithydd fel fy mwriad i.

Ar hyn o bryd rydym yn gorfod gohirio cyfarfodydd oherwydd ein dyddiadau cau asesiadau mis Rhagfyr ac mae'n rhaid inni flaenoriaethu'r pethau hynny. Ond gallaf eich sicrhau y byddwn ni'n ôl ym mis Ionawr 2018!

Am yr awdur

Alexandra Layla

Alexandra Layla

Mae Alexandra'n fyfyriwr ail flwyddyn yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam. Mae hi'n astudio Dylunio Graffeg.

I gysylltu ag Alexandra ebostiwch alexandralayladesigns@gmail.com

Top