GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Mae iechyd yn newid – byddwch yn rhan o’r chwyldro!

Mae iechyd yn newid – byddwch yn rhan o’r chwyldro!

Mae 25,000 o bobl yn marw yn Lloegr pob blwyddyn o afiechydon y galon sy’n ymwneud â smygu a 40,000 yn marw pob blwyddyn o afiechydon ble roedd llygredd aer yn ffactor o bwys. Yn Lloegr yn unig, yn 2016-17 roedd 617,000 o dderbyniadau ysbyty yn rhai ble roedd gordewdra yn ffactor. Mae gan 1 o bob 4 person broblem iechyd meddwl ac mae astudiaeth gan y Groes Goch yn dangos bod 9 miliwn o bobl yn y DUyn teimlo’n unig - mae allgau cymdeithasol yn gallu bod yr un mor niweidiol i iechyd ag ysmygu 15 sigarét y dydd.

Am gannoedd o flynyddoedd, rydym wedi ystyried y corff i fod yn beiriant a salwch/afiechyd yn arwydd bod diffyg ar y peiriant hwnnw. Ond ai dyma’r darlun llawn?

Meddyliwch am rywbeth fel eich ffôn. Mae’n beiriant y mae modd gwneud iddo weithio (fel rheol) os yw wedi torri, gan rywun sydd â’r wybodaeth briodol, ond mae yna lawer o bethau tu hwnt i’r mecanweithiau eu hunain yn gyfrifol am ba un ai a yw’n torri ai peidio - tymheredd yr awyr, oes amddiffynnydd sgrin arno ai peidio, sut rydych yn cario’r ffôn o le i le, oes meddalwedd gwrthfirws arno ai peidio…

Mae’r un peth yn wir o ran iechyd

Rydym yn gwybod bod pobl sydd yn dilyn diet iachus, yn ymarfer eu corff yn rheolaidd, yn byw mewn tai glân a diogel ac sydd â chysylltiadau cymdeithasol ystyrlon yn llai tebygol o ddatblygu ‘afiechydon anhrosglwyddadwy’ neu broblemau iechyd meddwl. Mae pobl sydd â mynediad at yr holl bethau yma hefyd yn byw’n well gyda heriau iechyd meddwl neu iechyd corfforol cyfredol. Mae’r ymagwedd newydd tuag at iechyd y cyhoedd ac iechyd meddwl yn golygu symud oddi wrth y model meddygol y buom yn ei ddilyn o’r blaen.

Mae hyn yn golygu bod angen llygaid newydd a ffres o du hwnt i’r disgyblaethau traddodiadol, ac mae ystod y gyrfaoedd sydd ar agor i raddedigion yn y maes yma yn prysur ehangu. Gwella iechyd, iechyd cyhoeddus, camddefnyddio sylweddau, rhagnodi cymdeithasol, therapïau siarad, eiriolaeth, cyfiawnder troseddol, ymchwil, datblygu polisi, cyfathrebu, codi arian, addysg, rheoli neu ddiogelu gyda’r GIG - dyma rai o’r meysydd y gallech chi fod yn gweithio ynddynt ar ôl graddio. Fe allech chi hefyd ymuno â’r nifer gynyddol o bobl sydd yn cyflwyno eu datrysiadau eu hunain, gan ddechrau cwmnïau buddiannau cymunedol sydd yn fusnesau dielw ag iddynt genhadaeth gymdeithasol.

Mae mwy i’n iechyd na meddyginiaeth, a fuodd yna erioed gwell amser i ddod yn rhan o’r newid sylweddol sydd yn digwydd ar hyn o bryd. 


Ynglŷn â’r Awdur

Justine Mason

Justine Mason

Mae Justine Mason yn Uwch Ddarlithydd mewn Iechyd. Ar hyn o bryd mae'n dysgu ar FdA Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y BSc Iechyd a Lles, BSc Iechyd Meddwl a Lles a'r Dip. H.E Iechyd a Lles Cymdeithasol. Mae Justine hefyd yn rhedeg y cwrs byr Cyflwyniad i Iechyd Meddwl.

Top