GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Hunanofal

Gwnewch Amser i Chi Eich Hun

Mae hunanofal yn derm cymharol newydd ond mae hanfodion hunanofal yn bodoli ers degawdau. Yn fyr, mae’n golygu gofalu amdanoch chi eich hun a’ch iechyd, ar lefel gorfforol a meddyliol. Dyma’r prif bethau y mae’n ddoeth i bawb eu gwneud:

1. Cael digonedd o gwsg

Mae pob un ohonom ni’n gwybod bod diffyg cwsg yn eich gwneud yn flinedig y diwrnod wedyn – yn bigog ac yn llai abl i wneud pethau. Ond oeddech chi’n gwybod bod diffyg rheolaidd o gwsg yn cynyddu eich risg o gyflyrau gan gynnwys gordewdra, clefyd y galon a diabetes...ac yn lleihau eich disgwyliad oes.

Mae ar y rhan fwyaf ohonom angen ryw wyth awr o gwsg o ansawdd da er mwyn i ni weithredu’n briodol. I gael cyngor da ar fynd i gysgu a chael cwsg o ansawdd da, cliciwch yma.

2. Bwyta’n iach

Y nod yw sicrhau bod eich corff yn cael yr holl danwydd sydd ei angen arno er mwyn sicrhau eich bod yn gallu astudio, gweithio a chwarae, a’r holl faetholion sydd eu hangen i gael system imiwnedd iach er  mwyn trechu heintiau. Dylai carbohydradau fel reis, pasta, bara a thatws fod yn draean o’ch cymeriant bwyd, ac mae fersiynau grawn cyflawn yn ddelfrydol. Mae angen rhywfaint o gynhyrchion llaeth neu ddewisiadau amgen arnoch hefyd fel soia, digonedd o ffrwythau a llysiau a phrotein: cig, pysgod, ffacbys, ffa, wyau, soia, Quorn. Dylai brasterau fod ar ffurf olewau a brasterau taenu annirlawn wedi’u cymryd mewn symiau bach. A chofiwch gael digonedd o hylifau – dŵr sydd orau. Y ffordd orau o sicrhau eich bod yn  cael y fitaminau a’r mwynau angenrheidiol yw bwyta amrywiaeth o ffrwythau a llysiau o liwiau amrywiol. Os nad ydych yn wych yn gwneud hyn, efallai y gallech gymryd aml-fitamin bob dydd.

3. Ymarfer corff

Mae ymarfer corff yn dda i’ch iechyd corfforol a meddyliol ond os nad ydych yn ymarfer corff yn rheolaidd, gall meddwl am ddechrau gwneud hynny godi braw arnoch chi. Dechreuwch mewn ffordd fach a cheisiwch fynd allan am dro yn rheolaidd. Unwaith y bydd eich hwyliau a’ch hyder yn gwella, gallech edrych am ddosbarth neu weithgaredd sy’n addas i chi:  troelli, Zumba, paffio, dringo, caiacio, nofio, hyfforddiant cylchedau, dawnsio polyn, pêl-droed, rygbi, rhedeg, rasys sglefrio.....mae cymaint o ddewis felly rhowch gynnig arni!

4. Rhoi’r Gorau i Ysmygu

Mae hwn yn un amlwg ond yn ddigon anodd i ysmygwyr. Pan fyddwch chi’n barod i wneud hynny, mae cryn dipyn o gymorth ar gael.

5. Ceisiwch beidio ag yfed gormod o alcohol neu fwyta gormod o fwyd sothach

Gall bywyd fod yn anodd ac mae angen pleser ar bob un ohonom ni. Ond gall dibynnu ar alcohol neu fwyd sothach fel ffordd o gysuro ein hunain neu o ymdopi â straen, gofidiau neu bryderon olygu ein bod ni’n cael gormod o’r rhain a’u bod yn effeithio’n negyddol ar ein hiechyd.

Elfen arall o hunanofal yw gwneud amser i chi wneud pethau sy’n gwneud i chi deimlo’n well. Fel mam brysur sy’n gweithio, bydd gen i resymau bob amser sy’n fy atal rhag gwneud amser i mi fy hun ond ar ôl cymryd saib, byddaf yn ail-afael yn fy nyletswyddau amrywiol gyda mwy o egni o lawer.

Mae pawb yn wahanol ond dyma ychydig o syniadau am weithgareddau positif i’ch helpu i ymlacio, cael hwyl a chanolbwyntio ar rywbeth ar wahân i’ch rhestr orchwyl hirfaith neu’ch problemau personol:

Mynd am dro hir yn y mynyddoedd, y goedwig neu ar lan môr
Bod yn greadigol – lliwio, arlunio, gwnïo, gwaith coed, paentio
Dysgu sgil newydd – o gael blas ar Ffrangeg gydag ap Duolingo i gwrs byr yn y brifysgol
Mynd i gyngerdd cerddoriaeth neu gomedi neu mynd i’r theatr yn hytrach na’r dafarn neu'r sinema
Tretio eich hun – gwylio ffilm, darllen llyfr, prynu rhywbeth neis, gwneud fel y mynnoch chi am gwpl o oriau yn hytrach na’r hyn y dylech chi ei wneud.

Os oes gennych ddiddordeb mewn iechyd a lles, gallwch ganfod mwy am ein cyrsiau perthnasol yma.

Ynglŷn â’r awdur

Laura Edwards

Laura Edwards

Gwnaeth Laura raddio o Brifysgol Hull ac mae hi wedi treulio 17 mlynedd yn gweithio ym maes newyddiadura a chysylltiadau cyhoeddus. Mae hi’n Swyddog Ymgysylltu Digidol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Top