GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Bywyd Myfyrwyr yn PGW: Gwirfoddoli wrth Astudio

Gyda diwedd fy nhrydedd flwyddyn yn y brifysgol ar y gorwel, roeddwn i'n dechrau mynd yn hiraethus. Er bod bod yn fyfyriwr yn teimlo'n fwy tebyg i swydd lawn-amser heb gyflog, roedd hefyd yn un o'r profiadau gorau a mwyaf goleuedig o'm bywyd. Fe wnes i ddarganfod llawer amdanaf fy hun.

Un o'r pethau y mae fy mhrofiad prifysgol wedi'i ddysgu i mi yw fy mod mewn gwirionedd wrth fy modd ac yn mwynhau helpu pobl eraill. I mi, mae'n ymwneud â charedigrwydd. Ac pe gallwn droi rhannu caredigrwydd yn swydd lawn-amser, buaswn yn ei wneud.

Yn ôl yn fy mlwyddyn gyntaf, roeddwn i'n gweithio mewn ffatri. Nid dyma'r swydd berffaith, nac yd. Ond ar y pryd, roeddwn i'n cael trafferth i ddod o hyd i swydd

Roeddwn i'n casáu popeth am y swydd hon. Daeth i bwynt lle roedd angen rhywbeth arnaf - unrhyw beth - i roi hwb i fy hwyliau ychydig. Y pryd hynny, roedd y Jyngl yn Calais, y gwersyll lloches enfawr, yn dal mewn bodolaeth. Oherwydd mai Ffrainc yw fy mamwlad, ac oherwydd bod helpu pobl eraill, yn fy marn i, yn un o'r ffyrdd orau i'n helpu ein hunain, dechreuais gynllunio taith i lawr yno. Byddwn yn ymweld ag un o'm ffrind am ychydig ddyddiau, ac yna mynd yno. Roeddwn i eisiau gwirfoddoli.

Gan fy mod hefyd yn gweithio'n rhan amser mewn ffatri dalwyr dillad yn llawn o bobl, roeddwn i'n meddwl y byddai'n syniad da i ofyn am roddion. Unrhyw beth mewn gwirionedd: hen ddillad, esgidiau, ac ati.

Yn naturiol, roedd yn rhaid i mi ofyn i'm pennaeth am ganiatâd ac roeddwn i'n synnu gan ei brwdfrydedd. Fel rheol, byddai rhai o'r blychau o ddillad o'r ffatri yn cael eu gwerthu yn y siop staff i godi arian ar gyfer elusen. Awgrymodd fy mod yn cymryd rhai o'r blychau hyn ar gyfer y ffoaduriaid yn y Jyngl. 

Yn wreiddiol, roeddwn i'n meddwl y byddwn yn casglu digon o roddion ar gyfer dau gas dillad ond fe gasglais gymaint roedd rhaid imi ddod o hyd i rywun i helpu i gludo'r holl flychau i Calais.

Ac fe wnes i ddod o hyd iddyn nhw. Yr oedd yn elusen yng Ngogledd Orllewin Lloegr oedd am ffoaduriaid gartref a thramor, o'r enw MerseyAid. Caeodd y gwersyll i ffoaduriaid fis yn ddiweddarach cyn i mi gael cyfle i gyrraedd yno - ond aeth y dillad.

Gan fod MerseyAid wedi fy helpu, penderfynais y byddwn i'n eu helpu. Dechreuais wirfoddoli rhai oriau, a'u helpu nhw o'r cartref gymaint ag y gallem. Yr oeddwn yn anfon llythyrau at ysgolion drostyn nhw'n gofyn am roddion.

Roedd yr hyn a wnaeth gwirfoddoli i mi hefyd yn llawer mwy nag yr oeddwn wedi ei ddisgwyl. Roeddwn wedi canfod y peth i godi fy hwyliau. Gostyngodd fy lefelau straen - gall y brifysgol fod ychydig o straen ar adegau. Rhoddodd ymdeimlad o gymuned i mi.

Gan deimlo fel pe bawn i'n defnyddio fy amser i rywbeth da, dechreuais edrych ar gwmpas Wrecsam. Ble allwn i wirfoddoli ychydig mwy o oriau yma? Mae Wrecsam yn llawn opsiynau os ydych yn hoffi gwirfoddoli. Yn gyntaf, mae AVOW, sefydliad sy'n cysylltu sefydliadau gwirfoddol a chymunedol ledled Wrecsam. Yna, mae yna lawer o siopau elusen o amgylch y dref lle gallwch chi roi ychydig oriau.

Mae gwirfoddoli yn golygu dewis gweithio heb gael eich talu (ychydig fel prifysgol). Mae'n ymwneud â threulio'ch amser ar faterion rydych chi'n teimlo'n gryf drostyn nhw. Roedd ffoaduriaid yn broblem yr oeddwn yn pryderu amdano. Felly rwy'n gwirfoddoli gydag elusennau yn ceisio eu helpu.

Hefyd, am hwb i'r yrfa! Bydd gwirfoddoli bob amser yn edrych yn dda ar eich CV. Felly, os hoffech wneud rhywbeth sy'n ystyrlon gyda'ch amser, dylech roi cynnig ar wirfoddoli. Rhowch rywbeth yn ôl, rhowch gynnig ar rywbeth newydd, a chael hwyl!

Am yr awdur

Ophélie Lawson

Ophélie Lawson

Mae Ophélie Lawson yn fyfyriwr darlledu, newyddiaduraeth a chysylltiadau cyfryngau 23 oed ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr. Fe'i ganed yn Ffrainc a'i magu ym Mharis, mae Ophélie yn mwynhau teithio cost isel a'i breuddwyd yw gwneud rhaglenni dogfennol.

Top