GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
care hands

BYWYD MYFYRWYR YN PGW: GWEITHIO WRTH ASTUDIO

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn cymryd bod myfyrwyr yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser yn meddwi a mynd i bartïon.

Sydd yn gallu bod yn wir – ond nid y fy achos i (er nad ydw i’n dweud na fûm i erioed yn y sefyllfa yma).

I gael dau ben llinyn ynghyd, roedd yn rhaid imi weithio. Sy’n golygu tra roedd fy ffrindiau allan yn y dref yn cael hwyl, roeddwn i yn y gwaith.

Roedd gen i amrywiaeth o swyddi tra yn y coleg. Fe weithiais i mewn ffatri, mewn clwb nos, fel nani, ac yn y blaen. Po fwyaf o brofiad gefais i, y mwyaf roeddwn i’n ei ddysgu am y math o swydd doeddwn i ddim am ei gwneud. A hefyd gymaint roeddwn i’n gwerthfawrogi fy amser, a doeddwn i ddim am wastraffu fy amser mewn swydd nad oedd yn un gwerth chweil. Roeddwn i’n chwilio am rywbeth oedd yn gwneud imi deimlo fy mod yn gwneud unrhyw beth OND gwastraffu fy amser, ac yn helpu eraill. Rhywbeth oedd yn rhoi gwell ymdeimlad o bwrpas a chymuned imi. Felly fe ddechreuais i weithio ym maes gofal a gwaith cymdeithasol. Yn aml, gwaith rhan amser fel myfyriwr yw'r unig ffordd i ennill arian ychwanegol tra yn y brifysgol. Dyma sut oedd hi i mi, ond roedd hi hefyd yn fater o oroesi. ‘Doedd fy nheulu ddim yn medru fforddio fy nghefnogi i mewn gwlad dramor, ac yn wahanol i bawb arall yn fy ngrŵp darlithio, doeddwn i ddim yn derbyn unrhyw gyllid gan y brifysgol i ddechrau oherwydd fy amgylchiadau – am nad oeddwn i wedi byw yn y DU am dair mlynedd cyn dechrau ar y cwrs. Felly oedd, ar y pryd, roedd raid imi aberthu fy mywyd cymdeithasol, a cheisio ar yr un pryd cydbwyso gwaith, gwaith prifysgol a gwirfoddoli. Ond yn anffodus, dydy arian ddim yn tyfu ar goed. Oedd hi’n anodd? Wrth gwrs. Ar brydiau, roedd dod o hyd i’r cydbwysedd perffaith rhwng ennill digon o arian i gynnal fy hun, cynilo ar gyfer fy nyfodol a chael y gorau o’r profiad o fod yn y brifysgol yn bell o fod yn hawdd. Ond roedd yna fuddion hefyd i hyn, oherwydd tra roedd fy ffrindiau wrthi’n meddwi, roeddwn i’n dysgu sut i fod yn gyfrifol. Sydd yn sgil y byddwn ni gyd ei hangen mewn bywyd.

Rydw i hefyd wedi ennill profiad gwaith wrth weithio ac astudio, sydd yn ardderchog o ran cyfleoedd gwaith gwych. Wedi graddio, mi fydd gen i brofiad gwaith yn barod i’w dangos ar fy CV. Rydw i hefyd wedi ennill sgiliau fel gweithio mewn tîm, sgiliau cyfathrebu a’r gallu i ymwneud â phobl o wahanol gefndiroedd. Mae hyn hefyd wedi helpu fy hyder, rydw i wedi dysgu sut i aros yn ddigynnwrf dan unrhyw fath o bwysau. Rydw i wedi cwrdd â phobl ffantastig wrth weithio, ac mae fy mywyd cymdeithasol wedi elwa. Daeth rhyngweithio â phobl yn gyffredinol yn beth haws a mwy pleserus i’w wneud. 

Ar hyn o bryd rydw i’n gweithio ar gyfer asiantaeth gofal iechyd. Mae’r asiantaeth ble rydw i’n gweithio yn recriwtio gweithwyr ac yn darparu gwasanaeth a hynny ar gyfer y sector preifat a chyhoeddus. Maent yn cynnig oriau hyblyg sy’n fy siwtio i o ran fy argaeledd ac mae hyn yn berffaith. Felly fe fues i’n gweithio fel gofalwr (ac rwy’n dal i weithio iddyn nhw), ymarferydd adfer, a gweithiwr prosiect. Nid dyma’r swydd hawsaf yn y byd, ond ar ddiwedd y dydd, mae’n un gwerth ei gwneud.

Mae gweithio wrth astudio wedi caniatáu imi fod â rheolaeth dros fy arian a chynllunio’n well ar gyfer fy nyfodol. Rydw i wedi ennill sgiliau cyflogadwyedd hanfodol, ac mae o hefyd yn edrych yn eitha’ da ar fy CV.

Ynglŷn â’r awdur

Ophélie Lawson

Ophélie Lawson

Mae Ophélie Lawson yn fyfyrwraig darlledu, newyddiaduriaeth, y cyfryngau a chyfathrebu 23 mlwydd oed ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Fe’i ganed yn Ffrainc a’i magu ym Mharis. Mae Ophélie yn mwynhau teithio ar gost isel a’i breuddwyd yw gwneud rhaglenni dogfen.

Top