GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Graddio - beth nesaf?

Graddio - beth nesaf?

Yn y lle cyntaf, llongyfarchiadau ichi ar raddio! Rydych chi wedi gweithio’n galed tros y tair blynedd diwethaf, a nawr, gyda gradd yn eich dwrn, rydych yn barod i gymryd eich camau cyntaf allan i’r byd.

Mae’n bosib fod gennych chi gynllun yn ei le ond os ydych chi’n meddwl beth i’w wneud nesaf, peidiwch â mynd i banig – mae ystod eang o gyfleoedd ar gael ar eich cyfer chi.

Chwilio am Swydd

Bydd y rhan fwyaf o raddedigion newydd yn awyddus i roi eu sgiliau ar waith ac ymuno â’r gweithlu. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn sector penodol, yna cymerwch gipolwg ar wefannau cyflogwyr i weld a oes ganddyn nhw swyddi gwag ar gyfer graddedigion neu gynlluniau i raddedigion.

Os yn bosib, ceisiwch gadw’r ardal chwilio mor eang â phosib. Yn ogystal â chyfleoedd lleol a chenedlaethol, peidiwch â diystyru cwmnïau rhyngwladol - ehangwch eich gorwelion!

Peidiwch â phoeni os nad ydych chi wedi penderfynu eto ar eich union yrfa - mantais hyn yw bydd modd ichi ystyried amrywiaeth o swyddi. Mae llawer o ddynion a merched busnes llwyddiannus wedi ‘syrthio’ i yrfâu llwyddiannus yn y modd yma felly rydych chi mewn cwmni da!

A pheidiwch ag anghofio nad oes raid ichi fod ynghlwm wrth eich swydd gyntaf am oes, ond yn sicr mae’n ffordd wych o ennill profiad bywyd go iawn gwerthfawr, ac fe all fod o gymorth ichi wrth ddod o hyd i’ch gwir alwad.

Peidiwch â digalonni gormod os na chewch chi swydd yn syth ar ôl graddio. Mae dod o hyd i swydd addas yn gallu cymryd amser. Fel nad oes gennych chi fwlch mawr o fod yn ddi-waith ar eich CV, beth am weithio rhan amser, gwirfoddoli neu ymgymryd ag astudiaethau pellach wrth ichi ymgeisio am swyddi?

Hunangyflogaeth

Nid yw ennill gradd yn golygu fod rhaid ichi weithio i rywun arall - gall fod yn ysgogiad gwych i brofi eich sgiliau entrepreneuraidd a sefydlu eich cwmni eich hun.

Mae’n bosib fod gennych chi syniad unigryw am fusnes neu efallai bod potensial i’ch prosiect blwyddyn olaf chi fod yn llwyddiant masnachol - felly beth am ddatblygu hyn ymhellach?

Mae yna lawer o gefnogaeth ar gael ar gyfer busnesau bach a busnesau newydd eu sefydlu gan gynnwys mentrau gan y llywodraeth a benthyciadau busnes. Mae llawer o Wasanaethau Gyrfaoedd y Brifysgol ar gael hefyd i ddarparu cyngor a chanllaw ar hunangyflogaeth, felly’n sicr mae’n werth cysylltu â nhw.

Astudiaethau Ôl-radd

Os gwnaethoch chi fwynhau eich tair blynedd yn y Brifysgol gymaint â hynny, beth am aros ymlaen yn hirach? Mae llawer o raddedigion yn eich sefyllfa chi yn dewis ymestyn eu hastudiaethau gyda Chymhwyster Ôl-raddedig. 

Gall hynny fod yn ymrwymiad enfawr felly nid yw’r rhywbeth y dylech ei ddewis am nad ydych chi’n gwybod beth i’w wneud nesaf; fodd bynnag, of oes angen cymhwyster penodol arnoch chi cyn symud ymlaen i’r yrfa o’ch dewis, neu’ch bod chi ar dân dros y pwnc dan sylw ac eisiau dysgu mwy, yna’n sicr mae hwn yn opsiwn i’w ystyried.

Dewisiadau amgen

Fel sy’n cael ei grybwyll uchod, yn aml mae’n werth chweil gwneud pethau eraill wrth chwilio a swydd, pethau fel gwirfoddoli – os medrwch chi fforddio gwneud hynny, neu mae’n bosib yr hoffech chi ymestyn hyn ymhellach er mwyn ennill profiad gwerthfawr yn y maes o’ch dewis.

Fel arall, beth am gymryd seibiant a mynd i deithio? Gall cymryd blwyddyn i ffwrdd fod yn rhywbeth ffantastig i’w wneud o ran eich datblygiad personol - byddwch yn dysgu sgiliau newydd fel cyllidebu, tyfu mewn ymwybyddiaeth ddiwylliannol ac o bosib dysgu iaith newydd, rhywbeth hynod ddefnyddiol yn y gweithle byd-eang. Ac mi fydd hefyd yn ffordd o wneud i’ch CV chi edrych ychydig bach yn fwy diddorol!

Tra bydd teithio yn cynnig y gorffwys yna rydych chi ei angen yn fawr iawn ar ôl gorffen eich astudiaethau, peidiwch â’i gweld hi fel dim ond gwyliau. Bydd angen ichi ystyried eich cynlluniau ar gyfer yr amser wedi dychwelyd adref (os mai dyna wnewch chi!). Ddylech chi ddim disgwyl y bydd swydd yn eich aros unwaith ichi ddychwelyd. Bydd angen ichi wneud rhywfaint o ymdrech yn ystod eich cyfnod oddi cartref felly neilltuwch rywfaint o amser i wneud hyn ochr yn ochr â’r holl hwyl.

Beth bynnag fo’ch penderfyniad o ran eich cam nesaf, peidiwch ag anghofio nad ydych chi ar eich pen eich hun.  Mi fydd Gwasanaethau Gyrfaoedd y Brifysgol ar gael ichi unwaith ichi raddio - gall cyngor a chanllaw fod yn hanfodol ac fel aelod o Alumni ein Prifysgol, bydd modd ichi gael mynediad at y gwasanaethau sydd ar gael, felly gwnewch y gorau ohoni!

Ynglŷn â’r awdur

Heather Collin

Heather Collin

Graddiodd Heather o’r Brifysgol gyda gradd mewn Hanes a Saesneg ac mae wedi treulio’r deng mlynedd diwethaf yn gweithio ym maes Marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau.

Top