GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Dyddiad Cau UCAS 2020

Dyddiad Cau UCAS 220

Os ydych yn gwneud cais i brifysgol, mae'n debyg y bydd dyddiad cau UCAS ar eich meddwl ar hyn o bryd. Mis Ionawr 15 yw dyddiad cau 'ystyriaeth gyfartal' UCAS sy'n golygu bod yn rhaid i'r prifysgolion yr ydych wedi gwneud cais iddynt roi ystyriaeth academaidd gyfartal i unrhyw geisiadau a dderbynnir 'ar amser' (cyn 6pm ar Ionawr 15 2020). All prifysgolion ddim cau cyrsiau sydd â dyddiad cau o Ionawr 15 cyn y dyddiad hwnnw, hyd yn oed os ydynt eisoes wedi derbyn mwy o geisiadau nag y mae ganddynt leoedd.   

Mae hyn yn dda i chi fel ymgeisydd oherwydd mae'n golygu nad oes yn rhaid i chi ruthro i orffen eich cais cyn gynted ag y bo modd.  Rydych chi'n gallu treulio ychydig bach mwy o amser ar gais cryf nag y byddech chi o bosibl pe baech chi'n gwybod bod amser yn eich erbyn, ac nad ydych yn cystadlu â'ch cyd-ymgeiswyr i gael cyflwyno'ch cais yn gyntaf. 

Os ydych yng nghanol eich cais, neu wrthi'n rhoi'r cyffyrddiadau olaf hynny iddo, mae rhai pethau y mae angen eu cadw mewn cof cyn ei gyflwyno.

1. Peidiwch â'i adael yn rhy hwyr

Y dyddiad cau yw 6pm ddydd Mercher 15 Ionawr. Gall hyn wneud ichi feddwl bod gennych hen ddigon o amser i roi trefn ar bethau. Mae hyn yn wir i raddau – ond peidiwch â'i gadael tan y funud olaf i glicio ar  ‘cyflwyno’. Gall anawsterau technegol godi neu gallech gael trafferth i fewngofnodi. Sy'n dod â fi at bwynt rhif 2…

2. Cadwch eich manylion mewngofnodi wrth law

Gall cyfrineiriau rydych wedi eu hanghofio a chyfeiriadau e-bost anghywir fod yn rhwystredig iawn ar-lein, yn enwedig pan fyddwch chi'n ceisio gwneud rhywbeth gwirioneddol bwysig fel gwneud cais i Brifysgol! Cadwch eich manylion UCAS Apply gyda'i gilydd ac mewn lle diogel i leihau straen wrth gyflwyno eich cais UCAS.

3. Rhowch ddigon o amser i chi eich hun/eich ysgol/coleg i adolygu eich cais

Os ydych yn gwneud cais drwy eich ysgol neu'ch coleg, gwnewch yn siŵr eich bod yn gorffen eich cais erbyn eu dyddiad cau, fel bod ganddynt ddigon o amser i adolygu ac anfon ceisiadau pawb i ffwrdd. Os ydych yn gwneud cais yn annibynnol, rhowch ddigon o amser i'ch hun i siecio popeth - gan gynnwys gwneud yn siŵr bod eich canolwr  wedi cwblhau geirda ac ail-ddarllen drwy eich datganiad personol! Edrychwch ar ein cynghorion ar gyfer ysgrifennu'r datganiad personol perffaith i gael tipyn o gyngor.

4. Byddwch yn barod i dalu'r ffi

Pan fydd pob adran o'ch cais wedi'i chwblhau, byddwch yn gallu talu am eich cais. Y ffi yw £20 am un dewis neu £25 am nifer o gyrsiau (ac am geisiadau hwyr a anfonir ar ôl 30 Mehefin). Os ydych yn gwneud cais trwy eich ysgol neu'ch coleg, byddan nhw'n gallu anfon eich cais ar ôl i chi dalu. Os ydych yn gwneud cais yn annibynnol, gallwch wasgu ar  ‘talwch/anfonwch’ yn syth ar ôl i'ch canolwr gwblhau ei eirda.

Beth sy'n digwydd ar ôl y dyddiad cau?

Unwaith y byddwch wedi gorffen a chyflwyno eich cais UCAS, bydd eich manylion yn cael eu hanfon i bob un o'r prifysgolion yr ydych wedi'u dewis. Rydym yn derbyn ceisiadau yn electronig, ac yna mae pob prifysgol yn ystyried eich cais yn ôl eu polisi derbyn eu hunain. Yn y bôn, rydym yn darllen eich cais, yn gweld a ydych yn cwrdd â'n fit meini prawf mynediad ac yn gwneud cynnig i chi yn seiliedig ar y meini prawf mynediad hyn. 

Bydd cynigion yn cael eu gwneud trwy eich Trac UCAS, a bydd UCAS yn dweud wrthych pan fydd Prifysgol wedi gwneud penderfyniad ar eich cais.  Bydd pa mor hir y bydd hyn yn ei gymryd yn dibynnu ar sawl ffactor, ond caiff prifysgolion eu hannog gan UCAS i wneud eu holl benderfyniadau erbyn 31 Mawrth 2020. Ond peidiwch â phoeni os nad ydych wedi clywed gan bob un o'ch dewisiadau erbyn dechrau mis Ebrill, gan mai'r dyddiad cau go iawn i ni yw 5 Mai.

Ar ôl hynny, dyma'r penderfyniad mawr; dewis eich dewis Cadarn (ac yswiriant os ydych yn mynd am un).  OAr ôl i chi ddewis, rydych wedi ymrwymo i'r brifysgol honno felly gwnewch yn siŵr bod gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch cyn gwneud eich dewis.  Bydd y dyddiad cau ar gyfer gwneud eich penderfyniad yn dibynnu ar pryd y cawsoch eich holl benderfyniadau yn ôl, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar eich Trac UCAS i gael wybod erbyn pryd y mae'n rhaid ichi benderfynu, fel arall, bydd UCAS yn gwrthod pob un o'ch cynigion yn ddiofyn ac nid oes ar neb eisiau hynny.

Wedi colli'r dyddiad cau?

15 Ionawr yw'r dyddiad pan y GALL prifysgol gau cwrs ar gyfer ceisiadau newydd.  Dydy hyn ddim yn golygu y BYDDANT yn cau'r cwrs rydych yn ei eisiau.  Mae'n debygol y byddwn yn dal i allu derbyn eich cais ar gyfer nifer o'n rhaglenni eraill ar ôl y dyddiad hwn, yn enwedig os ydych yn barod i fod ychydig yn hyblyg gyda'ch dewis o Brifysgol a chwrs.

Y peth cyntaf i'w wneud yw cael gwybod a oes gan y Brifysgol y mae gennych chi ddiddordeb ynddi leoedd o hyd ar eich cwrs. Os ydyn nhw, gofynnwch iddyn nhw pryd maen nhw'n credu y byddan nhw'n cau'r cwrs rydych chi am ei ddilyn.  Gwnewch hyn ar gyfer pob Prifysgol rydych yn gobeithio gwneud cais iddi, ac yna gwnewch gais erbyn y dyddiad cau cynharaf a roddwyd i chi.  Mae'n bosibl y byddwch yn cael gwybod y bydd y cwrs yn cau ‘cyn gynted ag y bydd yn llawn’.  Os ydych yn gweld bod hyn yn wir, ceisiwch orffen a chyflwyno'r cais cyn gynted â phosibl.  Os ydych chi'n gweld bod prifysgol wedi cau'r cwrs yr oeddech yn ei eisiau cyn ichi lwyddo i gyflwyno, efallai y dylech ystyried cwrs arall neu ohirio eich astudiaeth am flwyddyn tan 2021.


Am yr Awdur

Hannah Lea

Hannah Lea

Graddiodd Hannah o LJMU â gradd yn y Saesneg, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn 2014. Ers hynny, mae wedi gweithio mewn nifer o swyddi marchnata a chyfathrebu ac mae bellach yn Swyddog Ymgysylltu Digidol yn Glyndwr Wrecsam.

Top