Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Dydd Gŵyl Dewi 2018

Dydd Gŵyl Dewi 2018

Beth Sydd yn Digwydd a Pham Rydyn Ni’n Dathlu?

Bydd pobl ar draws ardal Wrecsam yn ymgynnull i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi heddiw – os mae’r tywydd yn caniatáu!

Prif gynrychiolwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn nathliadau’r dref bydd yr Is-ganghellor Yr Athro Mari Hinfelaar a Llywydd undeb y Myfyrwyr Travis Davies.

Meddai Travis: “Rwy’n ymhyfrydu yn y ffaith bod y brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr wedi dod at ei gilydd i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Mae’n bwysig fel prifysgol Gymreig ein bod yn cofio ac yn dathlu ein traddodiadau Cymreig ac mae cynrychioli’r brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn yr orymdaith Dydd Gŵyl Dewi yn fraint, nid yn unig i’r staff ond i’r myfyrwyr hefyd.”

Dylai pawb sydd eisiau ymuno yn yr orymdaith ymgynnull tu allan i Neuadd y Dref o 12.30yp yn barod i adael am 1yp. Mae Band Cambria yn arwain yr orymdaith drwy’r dref i orffen yn Sgwâr Brenhines lle bydd disgyblion ysgol leol yn perfformio. Bydd cyfle hefyd i gyd-ganu Calon Lân a’r anthem genedlaethol Hen Wlad Fy Nhadau i gyfeiliant Band Pres Sir Wrecsam.

Pwy oedd Dewi Sant?

Ni ellir cadarnhau llawer o’r straeon am Dewi Sant sydd wedi gwneud eu ffordd i mewn i chwedlau Cymreig. Yn sicr cafodd ei eni rhwng 520 a 540 OC a daeth yn fynach. Dywedir ei fod wedi sefydlu mynachdy yn yr ardal a wyddom fel Tŷ Ddewi ac wedi perfformio sawl gwyrth.

Ymysg y gwyrthiau roedd adfer golwg ei athro Pawlinws. Pan ddaeth tyrfa fawr o bobl i weld Dewi Sant yn siarad un tro, rhoddodd hances ar lawr, sefyll arni, a chododd y tir o dan ei draed fel bod pawb yn gallu ei weld a’i glywed. Mae sawl un yn dweud glaniodd colomen wen ar ei ysgwydd yn arwydd o’i sancteiddrwydd.

Dywedir pan roedd dynion Cymru yn amddiffyn eu tir gan y Sacsoniaid bod y Cymry yn ffeindio hi’n anodd gwahaniaethu rhwng ffrind a gelyn. Awgrymodd Dewi ei bod yn cipio cennin o’r ddaear wrth eu traed a’u gwisgo yn eu hetiau. Cyn bo hir roedd gan bob milwr gennin yn ei gap ac nid yn unig enillwyd y frwydr ond daeth y llysieuyn yn symbol cenedlaethol.

Dylai Dydd Gŵyl Dewi fod yn Wyliau Cenedlaethol?

Mae ymgyrch i wneud Dydd Gŵyl Dewi yn wyliau cenedlaethol wedi cynyddu mewn grym dros y blynyddoedd diwethaf, gyda hyd yn oed pleidiau gwleidyddol yn galw am weithrediad. Ffeindiodd pleidlais cynhaliwyd gan ITV yn 2016 bod bron 96 y cant o’r rhai bleidleisiodd eisiau i Ddydd Gŵyl Dewi ddod yn ŵyl banc swyddogol. Yn Chwefror galwodd Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Arfon Jones a Dyfed-Powys Dafydd Llywelyn ar Lywodraeth y DU I roi grym i Gynulliad Cymru i gyflwyno’r gwyliau yng Nghymru.

Ar hyn o bryd dathlwyd Dydd Gŵyl Dewi yng Nghymru gyda gorymdeithiau tebyg i un Wrecsam, eisteddfodau ysgol, a bwyta bwydydd Cymreig megis cawl a chacennau cri.


Am yr awdur

Laura Edwards

Laura Edwards

Graddiodd Laura o Brifysgol Hull a bu’n gweithio yn newyddiaduriaeth a chysylltiadau cyhoeddus am 17 mlynedd. Yn gyn prif ohebydd ar nifer o bapurau newydd lleol ac yn swyddog cyfathrebu ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru, mae Laura yn arbenigwr cyfathrebu llawrydd.

Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top