GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
cymryd rhan yn y brifysgol

Cymryd rhan yn y brifysgol

Rydw i’n meddwl bod gan y rhan fwyaf o bobl syniad o’r myfyriwr arferol – darlithoedd, efallai byw oddi cartref, nosweithiau allan ac ati. Ond rydw i’n teimlo bod cymaint mwy y gall profiad prifysgol ei gynnig. Waeth pa gwrs y byddwch yn ei ddilyn, p’un a ydych yn aros mewn neuadd breswyl neu’n teithio o’ch cartref bob dydd, fy mhrif gyngor fyddai manteisio i’r eithaf ar unrhyw gyfle sy’n codi.

Roeddwn i bob amser yn bwriadu mynd i’r brifysgol. Roeddwn i am fod yn athro ysgol gynradd ers blynyddoedd lawer felly dewisais fynd i’r brifysgol. Ar y pryd, roeddwn i’n teimlo mai symud oddi cartref oedd y peth gorau i’w wneud gan fy mod i’n awyddus i fod yn fwy annibynnol ac mewn ffordd, roeddwn am ymestyn fy hun. O edrych yn ôl, rydw i’n teimlo y gallwn i fod wedi cael yr un lefel o annibyniaeth yn y brifysgol yn nes at adref, ond roeddwn i’n dal i fod wrth fy modd gyda’m profiad yn y brifysgol. Y prif reswm pam roeddwn i wrth fy modd gyda’r cyfan oedd oherwydd fy mod i’n gallu cymryd rhan.

Profiad gwaith

Gan ddibynnu ar eich cwrs, efallai y bydd profiad gwaith yn hanfodol! Fodd bynnag, hyd yn oed os nad yw’n hanfodol, mae profiad gwaith yn edrych yn wych ar eich CV. Yn ystod fy nghyfnod yn y brifysgol, roeddwn i’n gwirfoddoli ac yn cael profiad gwaith mewn ysgolion cynradd ac ysgolion anghenion arbennig lleol. Roedd y swydd hon yn cynnig mwy o brofiad o lawer o gymharu â chyfoedion eraill ac roedd yn fodd i mi gael cyfleoedd gwaith na fyddwn i wedi’u cael fel arall, o bosibl.

Gwirfoddoli

Yn yr un modd, mae gwirfoddoli’n edrych yn wych ar CV! Ond trwy ddefnyddio ychydig o amser rhydd, gallwch wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Gallai hyn gynnwys gwirfoddoli yn y brifysgol ei hun neu gymryd rhan yn y gymuned. Gwirfoddolais mewn elusen leol i blant. Ar ôl gwirfoddoli am nifer o flynyddoedd, gwnaeth cyfle gwaith godi nes i mi ddod yn aelod o’r staff cyflogedig. Roeddwn i wrth fy modd gyda’m cyfnod yma ac unwaith eto, dysgais lawer o sgiliau a fydd o gymorth mewn llawer o feysydd gwahanol.

Gwaith rhan-amser

Roeddwn i’n ffodus iawn yn ystod fy nghyfnod yn y brifysgol gan fod fy swydd yn caniatáu i mi barhau i weithio dros y gwyliau. Mae cael gwaith rhan-amser yn wych, oherwydd unwaith eto, mae’n edrych yn wych ar CV. Yn eithaf aml, mae modd trosglwyddo’r sgiliau a gallant helpu mewn unrhyw gyfweliad swydd. Er enghraifft, mae swydd mewn bwyty neu siop yn wych gan fod modd i chi sôn am faes gwerthiannau, cynnig gwasanaeth cwsmeriaid gwych a phwysigrwydd gwaith tîm. Weithiau, yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur yn y brifysgol, roeddwn i’n gweld bod troi fy ymdrechion at rywbeth arall fel swydd yn ddihangfa wych a’i bod yn caniatáu i mi ganolbwyntio hyd yn oed yn well pan oeddwn i’n edrych ar fy aseiniadau prifysgol eto.

Cymryd rhan!

Gall y brifysgol gynnig cymaint o gyfleoedd. Ie, rydym yn mynd i’r brifysgol i ennill graddau ac er mwyn agor drysau yn ymwneud â’n gyrfaoedd. Ond rydw i’n teimlo bod cymaint mwy ar gael! Ar ôl dechrau’r cyfan fel myfyriwr swil a oedd yn eithaf nerfus i ddechrau’r cyfnod brawychus yma ar fy mhen fy hun, trois yn unigolyn mwy hyderus o lawer. Fe ddes i’n  llysgennad myfyrwyr  ac roeddwn i wrth fy modd! Roeddwn i’n rhan o dîm caredig a chefnogol ac rydw i wedi gwneud ffrindiau gydol oes. Byddai meddwl am siarad â channoedd o bobl yn peri braw i mi ar un adeg. Y gwir amdani yw ei fod yn dal i beri braw i mi hyd heddiw. Ond, rydw i wedi’i wneud ac nid oeddwn yn meddwl y gallwn i fod wedi’i wneud byth bythoedd. Trois yn gynrychiolydd rhaglen felly roeddwn i’n cynrychioli fy nghwrs ac yn rhoi adborth. Yn y diwedd, enillais wobr cynrychiolydd myfyrwyr y flwyddyn ac erbyn hyn, mae’r tlws yn eistedd ar y silff ben tân. Fe ddes i’n rhan o chwaraeon a chymdeithasau. Yn fy mlwyddyn gyntaf, fe es i dipyn bach dros ben llestri nes ymuno â 12 o gymdeithasau gwahanol a oedd yn ormod o lawer, ond roedd yn fodd o gyfarfod â chymaint o bobl wych. Cwblheais fy amser yn y brifysgol yn fwy hyderus, gyda chyfeiriad gwell o ran yr hyn roeddwn i’n awyddus i’w gyflawni a gwneud ffrindiau gydol oes. Gwnaeth fy syniad cyfan o’r hyn roeddwn i’n awyddus i’w gyflawni newid a dysgais gymaint. Manteisiwch i’r eithaf ar bob eiliad ac achubwch ar bob cyfle sy’n codi!

Ynglŷn â’r awdur

Mike Smaje

Mike Smaje

Gwnaeth Mike raddio o Brifysgol St John Caerefrog gyda gradd anrhydedd (BA) mewn Addysg Gynradd gyda QTS ac ar ôl cyfnod o weithio fel Athro Ysgol Gynradd, mae bellach yn gweithio fel Cynorthwyydd Ymgysylltu a Recriwtio Myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Top