GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Prif Awgrymiadau i hwyluso Clirio

Prif Awgrymiadau i hwyluso Clirio

Mae ein Tîm Derbyniadau profiadol yn delio â'r cyfnod Clirio bob blwyddyn, ac maent wedi llunio cwpl o awgrymiadau am glirio a'r gobaith yw y bydd hyn yn helpu i'ch roi ar ben ffordd.

Gwnewch eich ymchwil - ac nid dim ond y gofynion mynediad

Wrth reswm bydd rhan fawr o'ch ymchwil ar yr adeg hon o'r flwyddyn yn ymwneud â'r cwrs yr hoffech ei astudio.  A ydy'r brifysgol rydw i'n ei hystyried yn ei gynnig?   A oes angen TGAU penodol arnaf i fynd arno?  Sawl Lefel A sydd eu hangen arnaf ac ym mha bynciau?  Ond mae yna lawer mwy hefyd y dylech fod yn ei ystyried cyn ymrwymo i brifysgol.  A ydw'n bellach o'r cartref nag ydw i eisiau teithio?  A yw'n brifysgol ddinas sydd wedi ei gwasgaru dros ardal fawr, neu'n brifysgol gampws wedi'i chanoli mewn un lle?  Faint fydd hi'n ei gostio i mi fynd yno a dod yn ôl ar y trên?  A allaf barcio fy nghar ar y campws?  Ydw i'n sicr o gael lle yn llety'r brifysgol yn fy mlwyddyn gyntaf? 

Gwnewch restr o'r holl bethau sy'n bwysig i chi yn ychwanegol at y cwrs rydych chi am ei astudio. Yna gallwch chi ddewis prifysgolion er mwyn hoelio'ch ymdrechion ar y rhai sy'n ticio'r rhan fwyaf, ond nad y cyfan, o'r blychau hyn yn eich rhestr wirio cyn-Clirio. 

Byddwch yn barod i gysylltu â phrifysgolion eich hun

Efallai y bydd hyn yn swnio'n amlwg, ond pan fyddwch chi'n ceisio sicrhau eich lle yn y brifysgol, bydd y prifysgolion y byddwch chi'n cysylltu â nhw eisiau siarad â chi yn uniongyrchol ac nid â rhywun sy'n ffonio ar eich rhan chi.  Os nad ydych chi'n gyfforddus yn gwneud galwad ffôn gychwynnol, nid yw hynny'n broblem inni; mae yna lawer o ffyrdd o gysylltu â ni.  Defnyddiwch ein e-bost, ein gwefan, Twitter neu Facebook. Cofiwch fod angen cyfweliad ar rai cyrsiau cyn y gellir gwneud unrhyw gynnig, felly byddwch yn barod i siarad â ni os byddwch chi'n gwneud cais am un o'r rhai hyn.

Cysylltwch a ni cyn diwrnod canlyniadau

Beth am gysylltu â ni cyn y diwrnod canlyniadau os nad ydych chi yn sicr a fyddwch yn cael yr hyn sydd ei angen arnoch er mwyn dilyn eich dewisiadau Cadarn neu Yswiriant? Os ydych chi, am unrhyw reswm, yn teimlo na fyddwch chi'n cyflawni'r graddau, edrychwch ar ein Lleoedd Clirio ac os os bydd y cwrs mae gennych ddiddordeb ynddo yno, cysylltwch â ni er mwyn inni drafod eich pynciau.  Eleni, byddwn yn gwneud cynigion 'cyn-ganlyniadau' i'r bobl hynny sydd wedi cysylltu â ni yn ystod cyfnod Clirio.  TBydd y cynigion hyn yn seiliedig ar yr hyn yr ydych chi'n credu y gallech ei gyflawni, a bydd yn golygu y byddwn yn dal lle i chi hyd at wythnos ar ôl y diwrnod canlyniadau os byddwch yn cyflawni neu bron yn cyflawni hyn.  Ffoniwch neu anfonwch e-bost atom ar unrhyw adeg cyn y diwrnod canlyniadau gan ddweud wrthon ni yr hoffech drafod cynnig cyn-canlyniadau. Bydd un o'n tîm derbyn yn trafod eich opsiynau a'r gobaith yw y byddwn yn gwneud cynnig ichi yn y fan a'r lle.

Ar ddiwrnod canlyniadau, gwnewch yn siŵr fod eich holl ganlyniadau wrth law

Mae'r prifysgolion yr ydych chi'n eu galw yn mynd i ofyn ichi am eich cymwysterau.  Ar ôl i chi gael eich canlyniadau, ysgrifennwch nhw i lawr fel y gallwch gyfeirio atynt dros y ffôn.  Hefyd, nodwch eich canlyniadau TGAU, ac unrhyw gymwysterau ychwanegol rydych wedi eu cael hyd yn hyn fel bod popeth mewn un lle ichi gael cyfeirio ato'n hawdd.  Bydd gan wahanol brifysgolion brosesau gwahanol, ond os na allwn gael mynediad at eich ffurflen UCAS gyfan pan fyddwch yn cysylltu â ni ar y dechrau (er enghraifft, os byddwch eisoes wedi'ch cyfeirio drwy Glirio i rywle arall) byddwn yn aml yn rhoi cynnig ichi ar lafar dros y ffôn yn seiliedig ar y wybodaeth rydych chi wedi'i rhoi i ni.  Mae'n bwysig iawn eich bod yn rhoi'r wybodaeth gywir i ni am eich cymwysterau ar y pryd hynny, gan ei bod yn bosibl y byddwn ni'n tynnu ein cynnig ichi yn ôl os yw'ch gwir ganlyniadau yn wahanol i'r hyn yr oeddech wedi ei ddweud wrthym ni.

Byddwch yn agored i awgrymiadau eraill

Efallai na fyddwn yn gallu cynnig y cwrs y gwnaethoch gais amdano'n wreiddiol, efallai y byddwn yn awgrymu cwrs arall rydym yn teimlo y bydd yn addas ichi yn seiliedig ar eich astudiaethau blaenorol a'ch diddordebau. Nid oes unrhyw frys i wneud penderfyniad (gweler isod) ond gwnewch rywfaint o ymchwil pellach achos gall fod yr hyn yr oeddech yn chwilio amdano ond ichi heb sylweddoli bod y dewis yno!

Peidiwch â rhuthro i benderfynu

Eleni, byddwch chi'n gallu ychwanegu prifysgol fel eich dewis Clirio ar UCAS Track o 3:00pm ddydd Iau, 15 Awst.  Mae'n bwysig iawn pan fyddwch chi'n gwneud y dewis hwn, eich bod chi'n siŵr mai dyna'r un iawn i chi felly pwyswch a mesur eich holl opsiynau cyn gwneud y penderfyniad hwn. Ewch yn ôl at eich rhestr wirio cyn-glirio, a gwnewch yn siŵr bod y prifysgolion yr ydych chi'n eu hystyried yn ticio'r rhan fwyaf, os nad y cyfan, o'ch blychau.  Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ni fyddwn yn rhoi terfyn amser 24 awr i chi ar ein cynnig i chi - os byddwn yn dweud wrthych ar ddiwrnodau canlyniadau bod gennych le gyda ni, mae'r cynnig hwnnw'n ddilys hyd at ddiwedd Awst felly mae gennych amser i wneud yn siŵr eich bod yn gwneud y penderfyniad cywir.  


Am yr awdur

Andy Phillips

Andy Phillips

Graddiodd Andy gyda gradd Meistr mewn gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol cyn mynd ymlaen i addysgu mewn addysg bellach am sawl blwyddyn. Ymunodd â'r tîm derbyn ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2008 ac ar hyn o bryd fe yw'r rheolwr Derbyniadau ac Ymholiadau.

I gysylltu ag Andy neu'r tîm derbyn, e-bostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk

Top