GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cyfrifon Banc Myfyrwyr

Pedwar awgrym gwych i’ch helpu i ddewis y cyfrif banc myfyriwr cywir

1 Gwybod beth yn union sydd arnoch ei angen o’ch cyfrif banc

 Bydd ar y rhan fwyaf o fyfyrwyr angen gorddrafft fwy na thebyg, felly os ydych chi yn y garfan honno, ewch am y gorddrafft gwarantedig mwyaf sydd â 0% o log y gallwch ei gael. Fel hynny, cyn belled ag y byddwch yn aros o fewn y terfyn y cytunir arno, ni chodir tâl arnoch. Cofiwch, byddwch yn cael cyfnod penodol o amser ar ôl graddio i’w ad-dalu, felly gwnewch yn siŵr fod y terfyn amser yn gweithio i chi a’ch bod yn gallu ymdopi â’r taliadau.

Os ydych yn ddigon ffodus i gael incwm rheolaidd a’ch bod bob amser yn rhydd o ddyled, mae cynghorwyr ariannol yn dweud y gallai cyfrif banc arferol sy’n cynnig taliadau rheolaidd weithio’n well i chi, gan na fydd rhaid talu llog sylweddol ar eich balans iach, yn achos cyfrifon myfyrwyr. Os byddwch yn dewis yr opsiwn hwn, cofiwch na fydd gennych mo’r sicrwydd a gynigir gan orddrafft di-log – felly mae angen i chi fod yn drefnus. Opsiwn arall yw dewis y cyfrif myfyriwr er mwyn sicrhau’r gorddrafft mawr, a symud unrhyw arian dros ben i gyfrif cynilo effeithlon.

Gall mynd dros derfyn gorddrafft, neu fynd i orddrafft heb ganiatâd ymlaen llaw gan y banc arwain at gostau mawr, felly dylech sicrhau eich bod yn gwybod faint yw’r rhain rhag ofn.

2 Defnyddiwch wefannau cymharu prisiau ar-lein mwyn gweld y cynigion gorau

Bydd gwefannau cymharu prisiau ar-lein yn dangos i chi’n gyflym beth yw’r cynigion gorau am nodweddion yr ydych yn chwilio amdanynt, yna gallwch wneud ychydig o waith ymchwilio pellach gyda’ch ffefrynnau er mwyn canfod beth yw eu taliadau ychwanegol.

3 Nid cael nwyddau am ddim yw’r peth pwysicaf

Mae nwyddau am ddim yn apelgar ond peidiwch â chael eich temtio ganddynt. Mae angen i chi feddwl am y darlun cyfan ac ystyried y bydd cyfraddau llog gwell neu orddrafft di-log mwy o faint yn ei arbed i chi drwy gydol eich amser yn y brifysgol.

Os ydych wedi dod o hyd i fwy nag un cyfrif banc erbyn hyn sydd â’r holl bethau pwysig ar eich rhestr wirio, yna gallwch ddefnyddio’r nwyddau am ddim i’ch helpu i benderfynu wrth reswm! Ond unwaith eto, meddyliwch beth sydd ei angen arnoch chi fwyaf. Pan es innau i’r brifysgol, roedd gan y cyfrif a ddewisais yr opsiwn o gael £50 neu gerdyn rheilffordd tair blynedd. Er bod cynnig arian parod yn apelgar, rydw i’n falch fy mod i wedi dewis y cerdyn rheilffordd. Nid oedd gen i fy nghar fy hun felly arbedais gannoedd o bunnau dros y tair blynedd ar deithiau trên adref ac yn ymweld â ffrindiau.

4 A oes angen cangen banc ger eich campws?

Unwaith eto, mae cael y cynnig ariannol gorau ar y gwasanaethau sydd arnoch eu hangen yn hollbwysig. Caiff y rhan fwyaf o fancio ei wneud ar-lein bellach ac rydych fwy na thebyg yn derbyn eich cyflog/benthyciad/cyfraniad gan rieni’n syth i’ch cyfrif. Fodd bynnag, os ydych yn cael sieciau gan ffrindiau neu’ch teulu yn aml, bydd cael cangen wrth law fel bod modd i chi dalu i mewn i’ch cyfrif yn osgoi llawer o ffwdan i chi. Hefyd mae’n well gan rai pobl i allu galw heibio i’w cangen os bydd ganddynt unrhyw broblemau yn hytrach na gorfod treulio oesoedd ar y ffôn yn dal y lein gyda phrif swyddfa’r banc. Ond dim ond os yw’r cynnyrch yn iawn i chi y dylech adael i hyn fod yn ffactor wrth benderfynu.

Ynglŷn â’r awdur

Laura Edwards

Laura Edwards

Laura Edwards

Gwnaeth Laura raddio o Brifysgol Hull ac mae hi wedi treulio 17 mlynedd yn gweithio ym myd papurau newydd, cysylltiadau a chyfathrebu. Ar hyn o bryd, mae hi’n swyddog ymgysylltu digidol rhan-amser ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Top