GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

CYFRAITH A THREFN: FY NGHIPOLWG AR FYWYD FEL MYFYRIWR TROSEDDEG

Mi rydw i’n un o’r bobl hynny sy’n credu bod trosedd yn destun mor ddiddorol. Os oes yna gyfres neu raglen ddogfen am drosedd ar y teledu, mae ’na siawns go dda y bydda i’n ei gwylio. Rhaglenni dogfen sy’n mynd â’m bryd i fwyaf â dweud y gwir, am ei bod hi’n ddiddorol meddwl am sut mae troseddau go iawn wedi effeithio ar bobl go iawn ac yna, sut mae hynny yn ei dro yn effeithio ar gymdeithas. (Ac mewn bywyd arall, dwi’n siŵr y medrwn i fod yn broffiliwr troseddol go dda! Ond ta waeth am hynny...)

Pan glywais i am y sesiwn blasu Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol yma ym Mhrifysgol Glyndŵr, fedrwn i ddim peidio dod draw i ganfod mwy am y cwrs gradd a chael blas ar ddarlith troseddeg.

Fel rhan o’r bore blasu, fe gawsom ni ddarlith ar droseddau a throseddwyr arwyddol. Doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd hyn i ddechrau, ond fe brofodd y ddarlith i fod yn un ddiddorol iawn. Fe wnaethom ni edrych ar 6 achos uchel eu proffil o’r 60 mlynedd diwethaf a gwylio clipiau fideo am bob un - gyda rhai ohonynt yn drawiadol iawn ac yn sicr yn gwneud ichi feddwl. Nid dim ond am y drosedd a gyflawnwyd, ond am sut daeth y person a gafwyd yn euog i fod yn y sefyllfa honno, a pha agweddau o’u bywydau allai fod wedi cyfrannu at eu gwneud yn droseddwyr (neu pam y’u cafwyd yn euog o drosedd).

Roedd dau ddarlithydd yn arwain y ddarlith hon, ond fe wnaethon nhw hefyd sôn am weddill y tîm, a’u gwahanol feysydd diddordeb. Beth sy’n dda am bob un o’r academyddion yw eu bod yn arbenigo mewn gwahanol feysydd troseddol neu gyfiawnder troseddol, er enghraifft terfysgaeth, digartrefedd, troseddau rhywiol, cyfiawnder troseddol a charcharu.

Y cwrs

I mi, roedd y ffaith bod 40% o’r cwrs yn cael ei ddarparu ar-lein yn rhywbeth defnyddiol iawn. Mae hyn yn golygu mai dim ond 2 ddiwrnod yr wythnos sydd angen ichi fod ar y campws, hyd yn oed ar gwrs amser llawn. Mae hyn yn golygu ei bod hi’n hawdd trefnu gofal plant neu unrhyw ymrwymiadau gwaith. Yn amlwg, mae angen ichi wneud yn siŵr eich bod yn cadw trefn y tu hwnt i hyn ar eich aseiniadau a darlithoedd ar-lein, ond mi fedrwch chi wneud hyn ar amser sydd yn gyfleus i chi, sydd yn wych!

Ar ddiwedd y sesiwn roedd yna gyfle i ofyn cwestiynau am y cwrs a sut i geisio am le, felly fe siaradom ni am rai o’r gofynion mynediad ond yn ôl y darlithwyr, hyd yn oed os nad ydych yn sicr eich bod am gael y graddau sydd eu hangen arnoch, neu os ydych chi wedi cael seibiant oddi wrth addysg am gyfnod hir, peidiwch â gadael i hynny eich atal rhag gwneud cais, sydd yn galonogol i’w glywed. Fe glywsom ni hefyd gan gyn-fyfyriwr, oedd wedi creu fideo byr ar bŵer addysg, oedd yn hyfryd iawn, ac yn llawn ysbrydoliaeth â dweud y gwir.

Rhwng pob peth, roedd y bore yn un gwych, yn llawn gwybodaeth, nid dim ond am y cwrs, ond hefyd am y pynciau ehangach o amgylch trosedd a chyfiawnder troseddol. Fy nghyngor i unrhyw un sydd yn meddwl am astudio troseddeg a chyfiawnder troseddol (neu unrhyw bwnc arall) mewn prifysgol yw dewch i sesiwn blasu os oes un ar gael. Mae’n gyfle gwych i ddysgu mwy am y cwrs mewn awyrgylch anffurfiol, a hefyd cwrdd â darpar-fyfyrwyr eraill!

Of hoffech chi wybod mwy am y cwrs mewn sesiwn blasu, mae’r dyddiadau’r sesiynau nesaf i’w cael yma. Neu fe allech chi ddod draw i un o’n diwrnodau agored.

Ynglŷn â’r Awdur

Hannah Lea

Hannah Lea

Graddiodd Hannah o Brifysgol John Moores Lerpwl yn 2014 gyda gradd mewn Saesneg, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol. Ers hynny mae wedi gweithio mewn sawl rôl marchnata a chyfathrebu a bellach mae’n Swyddog Ymgysylltu Digidol ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Top