GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Coronafeirws a Thwristiaeth – pam y bydd y diwydiant YN adfer

 

Ar Ionawr 31 2020, Datganodd Sefydliad Iechyd y Byd bod achosion coronafeirws China yn argyfwng iechyd cyhoeddus o bryder rhyngwladol, dim ond y chweched o'i fath. Rhaid cyfaddef, yn debyg iawn i lawer o rai eraill, i ddechrau Doeddwn i ddim yn meddwl llawer o coronafeirws. Hyd y gwn i, dechreuodd yr adroddiadau newyddion cyntaf ynglŷn â'r coronafeirws gylchredeg rhywbryd tua'r Nadolig ac ar y pryd, er bod ganddynt ymwybyddiaeth lawn o ba mor gysylltiedig yw'r byd, roedd i’w gweld yn broblem ymhell iawn i ffwrdd.

Nawr, ar adeg ysgrifennu, amcangyfrifir bod mwy na 424,000 o bobl yn fyd-eang wedi'u heintio ac mae bron i 19,000 o bobl wedi marw o ganlyniad i coronafeirws. Mae tua 20 o wledydd wedi mynd i gloi. Yn y DU, dim ond y tu allan i'n cartrefi y caniateir inni eu siopa ar gyfer hanfodion neu i wneud ymarfer corff ac ar wahân i weithwyr allweddol mae llawer bellach yn gweithio gartref. Yn anffodus, mae llawer wedi colli eu swyddi hefyd.

Nid yw'n syndod bod y diwydiant teithio a thwristiaeth wedi dod i stop bron yn llwyr. Mae'r Gymdeithas Cludiant Awyr Ryngwladol yn amcangyfrif y bydd gwerthiannau tocynnau'n gostwng £ 215bn. Er bod y llywodraeth wedi datgelu pecyn helaeth i gefnogi'r economi a chymdeithas, mae rhai'n dal i'w chael yn anodd elwa ar hyn. Soniwyd am roi help llaw i ddiwydiant hedfan y DU, er bod y llywodraeth felly'n gyndyn iawn i wneud hynny.

Mae darllen ffeithiau fel hyn yn brofiad annymunol iawn. Yn ddiamau, mae'r byd wedi newid fel yr ydym yn ei adnabod. Mae'n anodd dychmygu dychwelyd i "beth oedd" pan mae hyn i gyd yn setlo. Byddwn yn bendant yn dod drwy hyn, ond byddwn yn dychwelyd at realiti newydd, byd gwahanol.

Mae'r diwydiant teithio a thwristiaeth yn hynod alluog i godi o'r lludw yn sgil argyfwng. Gellir dadlau mai'r diwydiant hwn yw un o'r rhai mwyaf agored i niwed ac yn agored i argyfyngau a thrychinebau, ac eto mae'n un mor rhyfeddol o wydn. Er bod yr amseroedd hyn yn ddigynsail ac efallai'n cyflwyno rhai o'r heriau mwyaf cymhleth hyd yn hyn, mae teithio a thwristiaeth wedi gwella o argyfwng yn y gorffennol megis SARS a 9/11 yn eithriadol o dda.

Yn wir, cyn achosion coronafeirws, ystyrid twristiaeth ryngwladol yn un o'r sectorau economaidd sy'n tyfu gyflymaf yn y byd, gan gynrychioli 10% o gyflogaeth fyd-eang, 10% o GDP byd-eang, wedi profi ei 9fed flwyddyn yn olynol o dwf ac wedi tyfu yn gyflymach na masnach y byd am y pedair blynedd diwethaf. Yn 2019 dathlodd y diwydiant 1.4 bn o ymwelwyr rhyngwladol, y targed mwyaf eto ac ar gyfer 1.8 bn gyda 2030.
Yn eironig, cyn coronafeirws, un o brif bwyntiau trafod rheoli twristiaeth oedd y cysyniad o "ordwristiaeth"- cyfuniad o ormod o dwristiaid a rheoli cyrchfannau'n wael.
Mae twristiaeth, yn enwedig mewn cymdeithasau gorllewinol, yn cael ei hystyried gan lawer yn hawl ddynol ac mae gennym awydd cynhenid i fynd ar wyliau ac archwilio'r byd.

Fel y cyfryw, mae'r dywediad "Mae ymyl arian i bob cwmwl" yn berthnasol iawn i deithio a thwristiaeth. Fy ngobaith yw y bydd yr argyfwng hwn yn hoelio sylw ar faterion allweddol o fewn y diwydiant, megis twristiaeth gynaliadwy, cyfrifol a hygyrch. Rwy'n ystyried hyn yn gyfle gwych i fynd i'r afael â heriau o'r fath. Mae gweld fideos o fywyd gwyllt yn dychwelyd i Fenis am y tro cyntaf ers amser maith yn ein hatgoffa, pan ddaw hyn i ben, fod gennym gyfrifoldeb i reoli ein hymddygiad mewn modd cynaliadwy sydd o fudd i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol. Yn yr un modd, mae'r argyfwng hwn wedi dod â ffocws y mae ei angen yn fawr ar y rhai sy'n agored i niwed mewn cymdeithas, demograffeg sydd hefyd wedi'i anwybyddu i raddau helaeth gan y diwydiant teithio a thwristiaeth. Fy ngobaith yw y bydd y diwydiant yn dechrau mynd i'r afael â materion mynediad i bobl agored i niwed yn unol â hynny.

Er bod twristiaeth yn araf yn draddodiadol i wella ar ôl argyfyngau, o gofio maint yr argyfwng hwn, nid oes gennyf amheuaeth na fydd pobl yn rhuthro ar eu gwyliau cyn gynted ag sy'n bosibl ar ôl iddo ddod i ben. A bydd effeithiau rhwysgfawr hyn yn sicr o fudd i bob un ohonom i ddechrau. Yna, gallwn ddychwelyd at drafod effeithiau gordwristiaeth.

Am yr awdur

Dr Marcus Hansen

Dr Marcus Hansen

Mae Dr Marcus Hansen yn Arweinwr Rhaglen Lletygarwch, Twristiaeth a Digwyddiadau yn PGW. Mae ganddo radd feistri a PhD o Brifysgol Fetropolitan Manceinion ac wedi gweithio fel darlithiwr Rheoli a chynorthwywr ymchwil ym Mhrifysgol Nottingham. Cyn mynd i fyd academia, roedd yn berchen â, ac yn gweithredu, parciau antur awyrol yn yr Unol Daleithiau. Roedd ganddo hefyd bwyty oedd yn cynnig wafflau sawrus gyda thopin sawrus a melys. Y tu allan i'r gwaith Mae'n hoffi treulio amser gyda'i deulu, ddarllen a theithio.

Top