GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
bags

Bywyd Myfyrwyr yn PGW: Chwech Awgrym Da ar Symud i'r DU

Dim ond 18 oeddwn i pan gymerais i’r cam mawr. Rwy’n cofio fy hun yn blentyn yn gwylio Harry Potter a breuddwydio o flaen y teledu am symud i’r DU.

Wrth dyfu fyny, roeddwn i’n arfer chwarae gyda’r syniad y byddwn i ryw ddydd yn mynd i bobman yn y byd. Ac roedd yn rhaid imi ddechrau yn rhywle. I mi, y rhywle hwnnw oedd y DU.

Nid symud i’r DU oedd y tro cyntaf i mi fynd i fyw dramor ar fy mhen fy hun. Yn 17 mlwydd oed, roedd fy mam wedi fy nanfon i Sevilla yn Sbaen, i fod yn au pair. Dim ond am fis a hanner dros yr haf, ac roeddwn i’n gwybod fy mod i am ddod yn ôl, ond y bwysicach fyth doedd dim rhaid i mi wneud unrhyw gynllunio na threfnu!

Y tro yma fodd bynnag, roedd hi’n wahanol. I ddechrau, ‘doedd maman ddim am drefnu popeth i mi. Ac yn ail, pwy a ŵyr a oeddwn i am ddychwelyd. (‘Spoiler alert’ wnes i ddim!)

Doedd hi ddim y hawdd. Dydy symud i unrhyw le newydd ddim y hawdd. Ond roeddwn i wastad wedi breuddwydio am bacio fy mywyd Ffrengig a dechrau eto rhywle arall. A dyma oedd fy nghyfle. 

Rwy’n gwybod am ffaith bod pobl, pan ddaw hi i symud neu deithio, naill ai’n orbryderus, yn llawn straen neu wedi gor-baratoi. Did dyma fel oedd hi i mi. I fod yn onest, roeddwn i’n canolbwyntio mwy ar y symud ei hun. O ran beth i’w ddisgwyl, y pethau da a’r pethau drwg neu ryw argymhellion a chyngor, ychydig iawn o wybodaeth oedd gen i. Ac fe sylweddolais i yn reit sydyn mai camgymeriad mawr oedd hyn.

Wyddoch chi, doedd gen i ddim hyd yn oed ymbarél pan symudais i yma. I’r DU! Dyma fyddai’r darn cyntaf o gyngor i unrhyw un sy’n meddwl symud yma. Peidiwch ag anghofio’ch ymbarél (Nid stori wneud yw hi fod Prydain yn wlad wlyb).

I mi hefyd, pan symudais i i’r DU, fe newidiodd fy mywyd.

Rwy’n cofio’r cyffro cyntaf. Yr aros a’r pryder nes y foment honno pan oedd hi’n amser gadael.

Rwy’n cofio’r bobl newydd gyntaf i mi eu cwrdd, y cyfeillgarwch a ffurfiwyd. Po fwyaf y teithiwch chi, y mwyaf o bobl ddewch chi ar eu traws o wahanol gefndiroedd. Ac un peth na wnâi fyth diflasu arno yw gwrando ar straeon pobl. Mae gan bawb ei hanes i’w adrodd.

I ddechrau roeddwn i’n poeni fy mod yn mynd i fod ar fy mhen fy hun mewn gwlad ddieithr. Dydy hi ddim yn hawdd gwneud ffrindiau fel oedolyn pan rydych chi dal yn blentyn. Ond allan yn y byd mae pawb i’w gweld yn llawer mwy cyfeillgar nag oeddynt gartref. Ac yn siaradus. O fewn mis roedd gen i set newydd o ffrindiau’n barod. Os ydych chi’n barod i adael eich ego gartref ddylai hi ddim bod yn rhy anodd. Mae cwrdd â phobl newydd yn fater o beidio bod ag ofn siarad ag eraill. Mae’r posibilrwydd o ddysgu iaith newydd hefyd yn rhywbeth sy’n talu ar ei ganfed. Mae’n anodd ei wneud weithiau, ond yn werth yr ymdrech. Pan ddes i yma gyntaf, roedd fy Saesneg cynddrwg â fy Tsieinëeg. A dydw i ddim yn siarad Tsieinëeg.

Wrth symud i’r DU fe ges i ddarganfod mwy amdanaf fi fy hun. Fe dyfais i fel person wrth gamu allan o’m parth cysur.

A hefyd, fel person sy’n andros o chwilfrydig, roedd yn rhaid imi foddhau fy chwilfrydedd. Sut wlad yn union oedd gwlad Harry Potter?

Maen nhw’n dweud - man gwyn man draw. 

Efallai ei bod hi’n amser i chi fynd i brofi hynny!

 

Am fy mod i’n berson mor neis, dyma ichi ychydig o bethau i’ch rhoi chi ar ben ffordd os ydych chi’n paratoi (neu hyd yn oed dim ond meddwl am) symud i’r DU:

  1. YMBARÉL! Mae’n bwysig eich bod chi’n paratoi eich hun ar gyfer y tywydd ym Mhrydain. Dim ond yn y DU y cewch chi bob math o dywydd mewn un diwrnod. Byddwch barod!
  2. Gwnewch eich ymchwil. Trystiwch fi, mae’n bwysig eich bod chi’n gwybod rhyw ‘ychydig am y lle rydych yn mynd iddo. Mae ‘na ffactorau pwysig i’w hystyried bob tro, fel, er enghraifft, cost byw. Chwiliwch hefyd am grwpiau Facebook ar gyfer y Brifysgol, ble cewch drafod unrhyw gonsyrn a gofyn unrhyw gwestiynau cyn ichi gyrraedd.
  3. Eich ffôn. A wnaiff eich ffôn chi weithio yn y DU? Os ydych yn dod o Ewrop, gyda’r ddeddf crwydro newydd, mi gewch chi ddefnyddio’r munudau, y negeseuon testun a’r data o’ch cynllun tra’ch bod chi dramor er mwyn cadw cysylltiad gyda ffrindiau a theulu nol gartref. Mae yna ychydig o gytundebau ffonau symudol rhad ar gael ar y farchnad ar gyfer myfyrwyr.
  4. Peidiwch â dod yma gyda chês mawr llawn. Er y gallech chi dybio y byddwch chi angen y rhan fwyaf o’r geriach diangen ‘na, fe ewch chi nôl adref gyda dwywaith y stwff diangen y gwnaethoch chi ei lusgo yma yn y lle cyntaf.
  5. Arian! Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynilo rhywfaint ymlaen llaw am fod bywyd myfyriwr yn un drud. (Fe ddylwn i ddweud yma bod alcohol a mynd allan yn aruthrol o ddrud). Bydd hefyd yn golygu’ch bod chi’n medru teithio mwy, ac mae ‘na gymaint o fannau gwych i ymweld â nhw yn y DU!
  6. Gweithio yn y DU. Os ydych chi am ennill arian ychwanegol wrth astudio, byddai’n syniad da dod i wybod am y gofynion a beth yw eich hawliau ac opsiynau. Yn sicr bydd angen rhif Yswiriant Gwladol arnoch chi. 

Mae’r DU yn lle gwych os ydych yn meddwl dod yma. A choeliwch chi fi, os gwnewch chi’r penderfyniad, wnewch chi ddim difaru!

Ynglŷn â’r awdur

Ophélie Lawson

Ophélie Lawson

Mae Ophélie Lawson yn fyfyrwraig darlledu, newyddiaduriaeth, y cyfryngau a chyfathrebu 23 mlwydd oed ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Fe’i ganed yn Ffrainc a’i magu ym Mharis. Mae Ophélie yn mwynhau teithio ar gost isel a’i breuddwyd yw gwneud rhaglenni dogfen. Mae hi’n postio ei lluniau teithio ar ei ffrwd instagram.

Top