GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Beth i'w bacio ar gyfer y Brifysgol

Beth i'w bacio ar gyfer y Brifysgol

Os oes disgwyl i chi ddechrau yn y Brifysgol ymhen ychydig wythnosau, hwn fydd y tro cyntaf i chi fyw oddi cartref, fwy na thebyg. Mae’r profiad cyfan yn frawychus ac yn gyffrous a bydd yn dod â thoreth o heriau newydd, gan gynnwys beth fydd angen i chi fynd ag o gyda chi!

Efallai y byddwch yn teimlo’r temtasiwn i fynd â’ch holl eiddo gyda chi, ond nid oes angen i chi wneud hynny o gwbl – er y gallai ychydig o bethau cyfarwydd o adref gynnig cysur i chi, cofiwch y bydd yn rhaid i chi hel popeth at ei gilydd unwaith eto ar ddiwedd y tymor (a byddwch wedi hel mwy o bethau erbyn hynny yn ôl pob tebyg, beth bynnag), felly beth am i ni geisio cadw pethau’n syml.

Dyma’n hargymhellion ni:

Hanfodion cofrestru

Cyn i chi hyd yn oed ddechrau eich cwrs, bydd angen i chi gofrestru’n swyddogol ond ni fyddwch yn gallu gwneud hynny heb brofi pwy ydych chi felly mae angen i chi sicrhau bod eich holl waith papur pwysig wrth law. Bydd arnoch angen rhyw fath o brawf adnabod ffotograffig (eich pasbort neu’ch trwydded yrru, yn ddelfrydol), yn ogystal â llythyr derbyn gan y brifysgol, manylion eich benthyciad myfyrwyr, manylion banc ac ati. Mae hefyd yn fuddiol dod â chwpl o luniau pasbort sbâr gyda chi ar gyfer pethau fel eich cerdyn myfyriwr, aelodaeth â chymdeithasau ac ati.

 Hanfodion yr ystafell wely

Nid yw prifysgolion yn darparu dillad gwely felly bydd angen i chi ddod â’ch cwrlid a’ch clustogau eich hun, yn bendant. Dylech fynd ag o leiaf ddwy set o ddillad gwely gyda chi fel bod gennych un sbâr pan fydd y llall yn cael ei golchi.

Rhaid i ni fod yn onest – mae neuaddau preswyl ar y cyfan yn tueddu i fod yn fôr o waliau magnolia a dodrefn cyffredin felly byddwch chi’n awyddus i ddod ag ychydig o addurniadau gyda chi er mwyn sicrhau bod eich ystafell yn teimlo’n fwy cartrefol. Mae eitemau fel goleuadau bach bob amser yn boblogaidd ymysg myfyrwyr er mwyn sicrhau bod eich ystafell yn teimlo’n gartrefol – a chofiwch eich posteri a’ch lluniau o adref, ond cofiwch adael digonedd o le ar gyfer yr holl atgofion newydd y byddwch yn eu creu.

 Hanfodion y gegin

Os ydych yn aros mewn neuaddau preswyl, byddwch yn gweld bod y rhan fwyaf o gyfarpar bach (tegell, tostiwr a microdon) eisoes wedi’u darparu yng nghyfleusterau’r gegin gyffredin ond bydd angen i chi ddod â’ch llestri, eich cyllyll a ffyrc a’ch sosbenni eich hun, yn ôl pob tebyg. Nid yw cyfarpar gwneud tostis ar gael fel mater o drefn ond mae modd eu prynu’n rhad iawn a gall fod yn un o hanfodion myfyrwyr pan fydd amser yn brin!


Cofiwch yr agorwr poteli/tynnwr corcyn - bydd rhywun yn anghofio bob tro felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud ffrindiau yn ystod Wythnos y Glas os chi fyddai’r un i helpu i ddechrau’r parti!

Ni fydd angen prynu pob un offeryn cegin fwy na thebyg – unwaith y byddwch wedi cyfarfod â gweddill y criw o’ch cwmpas, gallwch ganfod beth sydd gan bawb arall, a gallech brynu unrhyw beth sydd ar goll ar y cyd.

Ac un peth a allai swnio’n amlwg, ond sy’n hawdd ei anghofio – cofiwch ddod â bwyd! Gallai ychydig o brif gynhwysion yn y cwpwrdd storio fel pasta, reis, sawsiau, ffa pob, te/coffi a bisgedi bara ychydig ddyddiau hyd nes y byddwch yn gallu mynd i’r archfarchnad leol.

 Hanfodion astudio

Er bod labordai cyfrifiaduron ar y campws, mae’n anodd ymdopi yn y brifysgol heb eich offer eich hun felly mae gliniadur yn mynd i fod yn un o’r eitemau pwysicaf i ddod ag o. Boed hynny’n golygu gwneud nodiadau mewn darlithoedd, ymchwil ar gyfer eich cwrs neu ysgrifennu aseiniadau, y cyfan y mae’n rhaid i chi ei wneud yw cysylltu â’r Wi-Fi ar y campws yn rhad ac am ddim a byddwch yn gallu gweithio waeth ymhle yr ydych chi.

Nid oes dim yn debyg i’r panig sy’n dod o golli eich gwaith ar ddiwrnod eich dyddiad cau felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â chof bach USB (neu ddau) gyda chi.

Mae’r rhan fwyaf o bobl ar eu ffonau symudol yn selog y dyddiau yma, felly rydym ni’n amau a oes angen i ni eich atgoffa am hynny – ond gwnewch yn siŵr nad ydych yn anghofio  eich gwefrydd. Ac er bod gennych osodiad larwm ar eich ffôn clyfar fwy na thebyg, efallai y byddai’n syniad defnyddio’r dull traddodiadol gan ddod â chloc larwm hen ffasiwn gyda chi - rhag i chi fod yn hwyr i’ch darlith gyntaf!

Peidiwch â phoeni os byddwch yn tybio eich bod wedi anghofio unrhyw beth – mae archfarchnadoedd a siopau’r stryd fawr wrth law – a chan fod Amazon yn cynnig aelodaeth ‘Student Prime’ yn rhad ac am ddim am chwe mis, gallwch gael gafael ar y rhan fwyaf o bethau trwy bwyso botwm yn unig.

Os oes angen mwy o gymorth – beth am lawrlwytho ein rhestr wirio hanfodol i’ch helpu i bacio?

Rhestr wirio'r Brifysgol

Ynglŷn â’r awdur

Heather Collin

Heather Collin

Gwnaeth Heather raddio o’r Brifysgol mewn Hanes a Saesneg ac mae hi wedi treulio’r deng mlynedd diwethaf yn gweithio mewn Marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau. 

Top