GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Cadw'n ddiogel yn y Brifysgol

Cadw'n ddiogel yn y Brifysgol

Mae diogelwch myfyrwyr yn flaenoriaeth i bob Brifysgol, does neb eisiau i chi ddod yn ddioddefwr trosedd. Dyma rai awgrymiadau syml i helpu i'ch amddiffyn chi ac i'ch cadw chi a'ch eiddo yn ddiogel.

Cynlluniwch ymlaen llaw

Gall bod yn barod eich cadw'n ddiogel. Cyn i chi fynd allan, cynlluniwch sut rydych yn mynd i gyrraedd adref. Gwiriwch amseroedd bysiau a threnau a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod lle mae'r safleoedd tacsis lleol a bod gennych rhif tacsi yn eich ffôn. 

Dylech bob amser wneud yn siŵr bod gennych ddigon o arian i gyrraedd adref (cadwch yr arian hwn ar wahân os bydd angen fel nad ydych yn ei wario). Siarsiwch eich ffôn a gwnewch yn siŵr bod gennych rywfaint o gredyd rhag ofn y bydd argyfwng neu os bydd angen ffonio. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi a'ch ffrindiau rifau ffonau symudol eich gilydd fel y gallwch gadw mewn cysylltiad.

Ceisiwch aros gyda'ch ffrindiau, ewch allan gyda'ch gilydd a theithiwch adref gyda'ch gilydd. Peidiwch â chrwydro oddi wrth eich ffrindiau heb adael i rywun wybod ble rydych yn mynd a threfnwch fan cyfarfod rhag ofn y byddwch yn gwahanu.

Os ydych yn mynd allan ar eich pen eich hunan, neu'n mynd i gwrdd â rhywun ar eich pen eich hun, gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth gydletywr neu ffrind arall i ble rydych yn mynd, â phwy y byddwch yn cwrss a faint o'r gloch rydych chi'n disgwyl dod yn ôl.

Cerdded adref

Ceisiwch bob amser i deithio adref mewn grŵp. Os ydych yn cerdded adref ar eich pen ei hun neu hyd yn oed gyda ffrindiau, defnyddiwch strydoedd prysur sydd wedi'u goleuo'n dda. Osgowch ardaloedd tywyll ac anghyfannedd, megis strydoedd cefn neu feysydd parcio a pheidiwch â chymryd llwybrau tarw.

Peidiwch â gwisgo eich clustffonau wrth gerdded yn y nos. Bydd gwrando ar gerddoriaeth neu siarad ar y ffôn yn eich gwneud chi'n llai ymwybodol o'r hyn sydd o'ch cwmpas ac yn eich gwneud yn fwy agored i niwed. Mae hefyd yn gadael i bobl eraill wybod bod gennych bethau gwerthfawr. Cadwch eich ffôn symudol, eich waled ac eitemau pwysig eraill o'r golwg.

Os ydych yn teimlo fel y gallech fod mewn perygl, croeswch y ffordd ychydig o weithiau, curwch ar ddrws neu gerdded i'r siop neu'r garej agosaf.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Os ydych yn teithio ar eich pen eich hun ar drafnidiaeth gyhoeddus, eisteddwch yn agos i'r gyrrwr ar fws neu mewn cerbyd lle mae teithwyr eraill ar drên. Os ydych yn teithio wrth eich hun mewn tacsi, eisteddwch y tu ôl i'r gyrrwr. Peidiwch â mynd i mewn i unrhyw fws-mini oni bai eich bod wedi eu harchebu nhw yn gyntaf. Mae unrhyw fws-mini nad yw wedi cael ei archebu dros y ffôn, e-bost neu mewn swyddfa bws-mini yn anghyfreithlon a gallai fod yn beryglus ac yn eich rhoi mewn perygl. Dim ond cabiau du sydd wedi eu hyswirio i gasglu pobl oddi ar y stryd. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, peidiwch â mynd i mewn.

Cadwch olwg ar faint a beth byddwch chi'n ei yfed

Pan fyddwch chi'n cael noson wych allan, mae'n hawdd mwynhau ychydig ormod o ddiodydd. Gall gormod o alcohol olygu eich bod yn fwy tebygol o golli eich eiddo personol ac efallai eich gwneud yn fwy agored i sefyllfaoedd peryglus. Bwytewch cyn mynd allan a cheisiwch yfed diodydd alcoholigam yn ail gyda diod feddal. Os ydych yn teimlo yn rhy feddw, yfwch ychydig o ddŵr. Peidiwch â gadael eich diod heb oruchwyliaeth neu adael i rywun dieithr brynu diod i chi, pa swynol bynnag y gallant fod. Yn anffodus, mae'n hawdd iawn i ddiodydd gael eu cryfhau gan alcohol neu i rywbeth gael ei ychwanegu atynt, felly byddwch yn ofalus.

Byddwch yn ymwybodol 

Ceisiwch ddefnyddio peiriant ATM yn y golau dydd, neu yn ddelfrydol defnyddiwch un y tu mewn i'ch banc. Peidiwch â gadael i neb eich helpu pan fyddwch yn tynnu'r arian parod, neu ddweud eich PIN wrth unrhyw un. Byddwch yn wyliadwrus o grwpiau yn hongian o gwmpas ATM a pheidiwch â ddefnyddio  peiriant os byddwch yn credu y gallai rhywun fod wedi ymyrryd ag ef.

Os ydych chi allan ac yn cael problemau, osgowch wrthdaro os gallwch chi. Mae'n haws cerdded i ffwrdd o drafferth posibl os bydd yn digwydd. Os ydych chi mewn tafarn neu glwb ac yn cael problemau, bydd rheolwr a staff diogelwch ar gael i'ch helpu.

Cadwch arian parod a'ch cardiau banc yn ddiogel pan fyddwch allan. Os oes gennych fag, cadwch flaen y bag yn eich wynebu i'w gwneud yn fwy anodd i bigwyr pocedi. Os byddwch yn colli eich cerdyn, rhowch wybod i'ch banc ar unwaith.

Diogelwch eich tŷ

Dylech bob amser wneud yn siŵr eich bod chi a'ch cydletywyr'n  cloi holl ddrysau'r tŷ.

Cyn belled ag y bydd yn ddiogel i wneud hynny, cadwch eich drysau ar glo, hyd yn oed pan fyddwch gartref. Gall lladron sleifio i mewn drwy ddrysau cefn, hyd yn oed pan fyddwch chi i mewn.

Gwnewch yn siwr bod chloeon ar ffenestri lawr y grisiau a chadwch pethau gwerthfawr allan o'r golwg ac mewn lle diogel a cheisiwch beidio â'u gadael nhw yn ystod y gwyliau. Gall amserydd switsys ar eich goleuadau a setiau radio wneud iddi edrych fel petai rhywun i mewn ac felly efallai atal lleidr posibl.

Os ydych yn byw mewn neuadd breswyl, gwnewch yn siŵr nad oes dieithriaid yn eich dilyn drwy'r brif fynedfa. Mae hyn yn bwysig ar gyfer eich diogelwch chi, yn ogystal â diogelwch pobl eraill sy'n byw yno.

Gallwch gofrestru eich eiddo gwerthfawr megis gliniaduron, ffonau symudol a beiciau am ddim yn http://www.immobilise.com.  Mae'n ffordd gyflym, hawdd a rhad ac am logio manylion eich eiddo ar gronfa ddata genedlaethol y gall yr heddlu gael mynediad ati a chymharu yn erbyn eitemau sydd wedi cael eu canfod neu eu hadennill gan droseddwyr dan amheuaeth.

Eich beic a'ch car

Mae'n werth buddsoddi mewn clo beic da. Cofiwch gloi eich beic os yn ei adael heb oruchwyliaeth a'i gloi wrth rywbeth nad yw'n bosibl ei symud. Clowch yr olwyn a'r ffrâm i wneud eich beic yn fwy diogel. Ystyriwch ychwanegu eich beic at eich yswiriant cynnwys cartref ac os caiff ei ddwyn, rhowch wybod ar unwaith.

Cofiwch gloi drysau eich car bob amser, hyd yn oed os byddwch ond yn rhedeg i mewn ac allan. Meddyliwch am ble rydych yn parcio eich car. Parciwch mewn man sydd wedi'u goleuo'n dda ac sy'n brysur, yn enwedig yn y nos os ydych yn mynd i fod yn dychwelyd at eich car ar eich pen eich hunan. Peidiwch â gadael unrhyw bethau gwerthfawr yn eich car, ewch â'ch sat nav ac eitemau eraill i mewn gyda chi.

Cysylltiadau i'w cofio

Os oes angen cysylltu â'r Heddlu ar gyfer digwyddiadau nad ydynt yn argyfwng, ffoniwch 101.

Mewn argyfwng, lle mae bygythiad i fywyd neu trosedd yn digwydd, ffoniwch 999.

Gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw gyda gwybodaeth am droseddau ar 0800 555 111. Mae Crimestoppers yn elusen annibynnol na fydd angen eich enw, dim ond eich gwybodaeth. Ni fydd eich galwad yn cael ei holrhain neu ei recordio a does dim rhaid i chi roi datganiad neu fynd i'r llys.

Gallai hyn i gyd swnio'n bryderus, ond cofiwch fod achosion o droseddu mewn gwirionedd yn brin iawn.

Cyn belled ag y byddwch yn aros yn ymwybodol ac yn edrych allan ar gyfer eich ffrindiau, gallwch dal i gael hwyl.  


 

Am yr awdur

Nia Williams

Nia Williams

Gwnaeth Nia raddio mewn Rheolaeth Gwestai ac Arlwyo cyn cwblhau MA mewn Cysylltiadau Cyhoeddus. Mae hi wedi gweithio mewn marchnata a chodi arian am nifer o flynyddoedd cyn ymuno â Phrifysgol Glyndwr Wrecsam fel Swyddog Gweithredol Cynfyfyryr a Chodi Arian.

I gysylltu â Nia ebostiwch nia.williams@glyndwr.ac.uk

Top