GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
lauren warner

Ar y rhawd: Fy niwrnod fel swyddog heddlu

Yn dilyn digwyddiad efelychiad o safle trosedd a gynhaliwyd fis diwethaf, fe siaradom ni gyda Lauren, myfyrwraig plismona oedd yn rhan o’r tîm ar gyfer yr ymarfer i glywed ei barn hi am y diwrnod, ac a  fu’r profiad o gymorth iddi gyda’i hastudiaethau.

Felly Lauren, pa ran wnest ti ei chwarae yn y safle trosedd ffug?

Fy rôl i yn yr efelychiad trosedd oedd bod yn heddwas ar ddyletswydd. Cawsom ein galw i achos o drywanu  tybiedig mewn bar, ac unwaith inni gyrraedd cawsom ein rhannu’n grwpiau ac roedd gan bob un ohonom ddyletswyddau penodol i’w dilyn. Dechreuais i holi’r llygaid dyst, ac o wneud hyn fe ges i wybodaeth allweddol ynglŷn â bag llaw penodol oedd wedi ei guddio yn y toiledau ac fe adroddais i am hyn i’r swyddog â chyfrifoldeb. Ynghyd â chwestiynu dioddefwyr eraill, fe wnes i hefyd holi un o’r parafeddygon oedd yn bresennol pan fu farw’r dioddefwr.

Bore prysur! Beth ddigwyddodd wedyn?

Unwaith inni gyfweld yr holl lygaid dystion, roedd yn rhaid inni adrodd yn ôl ar ein canfyddiadau i’r prif arolygwr. O hyn roedd gennym ni enwau a disgrifiadau o’r dioddefwyr, y person dan amheuaeth a phartïon eraill. Ar ddiwedd y sesiwn briffio, cawsom ein rhoi ar dasgau eraill, fel casglu tystiolaeth Teledu Cylch Cyfyng, edrych am dystiolaeth hanfodol, a chasglu gwybodaeth o werth am y bobl dan sylw.  Unwaith i’r holl wybodaeth gael ei chasglu, fe ddaethom ni at ein gilydd unwaith yn rhagor am sesiwn briffio arall, ac yn dilyn hyn roedd gennym ni dystiolaeth allweddol i fynd i arestio’r person dan amheuaeth.

Cafodd yr holl swyddogion eu danfon i gyfeiriad y person dan amheuaeth, yna roedd rhaid i ni sefyll yn ein safleoedd o amgylch y tŷ, gan warchod unrhyw allanfa rhag iddynt ffoi, a sefyll yno tra bod y tîm arestio yn mynd i mewn i’r eiddo i arestio’r person dan amheuaeth a’i gariad i’w cwestiynu. Yn dilyn arestio’r person dan amheuaeth a’i gadw yn y ddalfa fe ddaethom ni yn ôl at ein gilydd i siarad gyda’r prif arolygwr mewn ôl-drafodaeth ar yr achos.

Ydych chi’n credu i’r efelychiad eich cynorthwyo i amgyffred rhai o’r sefyllfaoedd potensial y gallech chi ddod ar eu traws yn y dyfodol fel heddwas?

Roedd yn teimlo mor realistig i weithio ochr yn ochr â’r gwasanaethau brys mewn sefyllfa fel yna sydd yn rhoi gwir syniad ichi o sefyllfaoedd yn y byd go iawn, y byddwn ni yn eu trafod o bosib yn y dyfodol. Roedd y dioddefwr a gafodd ei drywanu yn gorwedd ar stretsier ac yn derbyn cymorth meddygol, cafodd ei gymryd i’r ambiwlans, rhoddwyd rhubanau yn eu lle i atal y cyhoedd rhag halogi’r safle trosedd ac roedd cael ystafell briffio a mynd drwy’r broses o sut i archwilio trosedd yn sicr wedi dangos inni beth i’w ddisgwyl yn y sefyllfaoedd yna.

Mae’n rhaid bod hyn wedi bod yn beth andros o gyffrous i’w wneud, cymryd rhan gyda swyddogion heddlu go iawn a’r gwasanaeth ambiwlans. Oes gennych chi hoff atgof o’r diwrnod?  

Oes, fy hoff agwedd oedd cyrraedd y safle - roedd yr adrenalin o beidio gwybod beth fyddwch chi’n ei drafod neu beth sydd am ddigwydd neu beth allai’r canlyniad fod, yn andros o gyffrous! Roedd fel casglu darnau jig-so a’u rhoi at ei gilydd i weld y gwir ddarlun.  

O edrych yn ôl, ydych chi’n credu i hyn fod o gymorth i chi fel myfyriwr plismona?

Rwy’n teimlo i’r holl ddiwrnod fod o fudd enfawr ac fe roddodd gip olwg inni ar beth allem ni fod yn ei drafod o fynd ymlaen i yrfa gyda’r heddlu. Fe ddysgais i fod raid ichi fentro a rhoi’ch hunan allan yna a gwneud rhywbeth, nid dim ond aros i rywun arall gamu i mewn.

Yn bersonol, rwy’n credu iddo fod yn gyfle anhygoel i fod yn rhan o rywbeth fel yna, ac nid yn rhywbeth y cewch chi fan arall, a dyna pam, yn fy marn i, bod y radd plismona mor arbennig.


Ynglŷn â’r Awdur

Lauren Warner

Lauren Warner

Mae Lauren yn astudio BA Plismona ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Dysgwch fwy am ein gradd blismona.

Top